Значення та завдання аналізу фінансових результатів підприємства

 

Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого під­приємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це може бути як прибуток, так і збитки.

Позитивний фінансовий результат діяльності підприємства характери­зу­єть­ся абсолютними і відносними показниками (су­мою отриманого прибутку і рівнем рентабельності).

Прибуток – це додаткова вартість, яка утворюється в проце­сі виробництва понад вартість спожитих виробничих ресурсів і робочої сили.

Прибуток формується на мікрорівні, і на нього, як на фінансо­вий показник роботи підприємства, що відображається в бухгал­терському обліку і офіційній звітності, впливає встановлений державою порядок формування витрат на вироб­ництво продукції (робіт, послуг); обчислення і калькулювання собівартості продук­ції (робіт, послуг); визначення прибутку і витрат від інших видів діяльності; розрахунок загального (валового) прибутку.

Отже, на формування абсолютного розміру прибутку впливають:

• результати, тобто ефективність фінансово-господарської ді­яльності підприємства;

• сфера діяльності;

• напрям економічної діяльності;

• установлені законодавством умови обліку фінансових ре­зультатів.

Величина прибутку і рівень рентабельності залежать від обся­гу операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Показники прибутковості характери­зу­ють всі напрями господарювання підприємства.

Прибуток є джерелом нарощування власного капіталу підпри­ємства, виплат дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів підприємства за його рішенням тощо. За величиною при­бутку підприємства та ефективністю використа­н­ня визначається його рейтинг. Разом з тим прибуток є інструментом управління діяльністю підприємства. На основі результатів аналізу прибут­ковості приймаються управлінські фінансові рішення, спрямовані на підвищення ефективності функцій, що виконує прибуток - оціночної, розподільчої, стимулюючої.

Оціночна функціяхарактеризує ефект господарської діяльнос­ті підприєм­ства. Реалізація у повному обсязі можлива тільки за умов ринкової економіки.

Зміст розподільчої функціїполягає в тому, що прибуток вико­ристовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства.

Виконання стимулюючої функції визначається тим, що прибу­ток є джерелом формування різних фондів стимулювання (фонд накопичення, фонд виробничого і соціального розвитку, фонд виплати дивідендів, фонд споживання та ін.).

Прибуток є якісним показником, оскільки його величина відо­бражує зміну доходів підприємства, обсяг витрат, рівень викори­стання ресурсів, пов'язаних з його діяльністю. Отже, прибуток синтезує всі сторони діяльності підприємства та відображує її ефективність.

У зростанні прибутку зацікавлені як підприємство, так і держа­ва. Розмір прибутку залежить не тільки від ефективності діяльності підприємства, а й від чинників макроекономічного характеру.

З метою підвищення ефективності управління прибутковістю підприємству необхідно систематично здійснювати аналіз фор­мування, розподілу та використання прибутку. Результати аналі­зу фінансових результатів мають важливе значення не тільки для підприємства, а й для зовнішніх користувачів: фінансових орга­нів, комерційних банків, податкових органів, акціонерів, власни­ків, менеджерів тощо.

Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:

• вивчення обсягів, складу і динаміки фінансових результатів діяльності підприємства;

• перевірка обґрунтованості й напруженості планового при­бутку;

• загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка;

• визначення відхилення фактичного прибутку від передбаче­ного планом (розрахунком, прогнозом), вивчення динаміки зміни прибутку за кілька звітних періодів;

• виявлення чинників впливу на формування прибутку, оцінка їх динаміки та розрахунки такого впливу;

• вивчення напрямів і тенденцій розподілу прибутку;

• виявлення резервів збільшення прибутку;

• розробка заходів, спрямованих на реалізацію виявлених ре­зервів.

Джерелами аналітичної інформації є:

1. Бізнес-план.

2. Фінансовий план.

3. Баланс підприємства (форма 1).

4. Звіт про фінансові результати (форма 2).

5. Звіт про рух грошових коштів (форма 3).

6. Звіт про власний капітал (форма 4).

7. Декларація про прибуток підприємства.

8. Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

9. Зведена таблиця основних показників (форма 22).

10. Дані бухгалтерського обліку - рахунки класу 7. Рахунок 79 «Фінансові результати» та його субрахунки:

У процесі діяльності підприємства використовують такі показ­ники прибутку: валовий прибуток; загальна сума прибутку; при­буток від іншої звичайної діяльності; прибуток від надзвичайних подій; неоподаткований прибуток (цільовий); чистий прибуток; нерозподілений прибуток.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1924; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.