КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

1. Значення та необхід­ність комплексної оцінки фінансового стану підприємства

2. Методи комплексної оцінки ефективності господарської діяльності підприємства

 

Питання для самостійної роботи:

1. Визначення узагальню­ю­чо­го показника фінансового стану підприємств.

2. Завдання і вимоги до рейтингового оцінювання.

 

1. Значення та необхід­ність комплексної оцінки фінансового стану підприємства

 

В умовах глобалізації економіки та постійно зростаючого рів­ня вимог до забезпечення конкурентоспроможності підприємст­ва як у коротко- так і довго­строко­вому періодах особливе зна­чення відіграє проблема формування ефектив­ної системи інфор­маційного забезпечення прийняття менеджментом управлінсь­ких фінансових рішень. Базою прийняття таких рішень мають бути результати фінансового аналізу. Поряд з цим у новітній практиці управління корпоративними фінансами помітні тенден­ції до домінування методів фінансо­вого аналізу, спрямованих на дослідження об'єкта управління як цілісної системи взаємо­пов'язаних фінансових відносин. Звичайно, такі методи засно­вані на загальних принципах та прийомах фінансового аналізу, які були розглянуті у попередніх темах. Однак їх використання характеризується модифікацією підходу до фор­мування вхідної та вихідної інформаційної бази, інтерпретації результатів дослідження, що визначається насамперед специфі­кою завдань, які ставляться перед комплексним фінансовим аналізом.

Так, прийняття окремих управлінських фінансових рішень по­требує оцінки фінансово-економічного потенціалу суб'єкта гос­подарювання в цілому – підприємства як цілісної системи, що є відокремленим суб'єктом економічних відносин, хоча не завжди окремим суб'єктом права (має статус юридичної особи). За таких умов суб'єкт господарювання (підприємство) досліджується як економіч­на особа, наприклад, дослідження гос­подарської діяльності господарського товариства, фінансово-промислової групи, бізнес-групи, спільної діяльності без ство­рення юридичної особи, господарських альянсів (інших форм об'єднання підприємств чи їх відокремлених структурних під­розділів) тощо.

У такій ситуації постає питання щодо узагальнення результа­тів дослідження окремих фінансових аспектів операційної, інвес­тиційної та фінансової діяльності підприємства з метою форму­вання єдиного (інтегрального) показника як індикатора ефектив­ності фінансового менеджменту на підприємстві, що є об'єктом дослідження. Практичне забезпечення такої потреби здійснюєть­ся проведенням зведеного дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання (рис. 13.1) – комплексного фінансового аналізу (далі – КФА).

При цьому основним завданням КФА опе­раційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства є забезпечення кількісної оцінки фінансово-економічного потенці­алу суб'єкта господарювання, що досліджується. Нагадаємо, що таке дослідження здійснюється з метою позиціонування суб'єкта господарювання на цільовому ринку. У свою чергу, позиціону­вання як результат КФА є джерелом інформаційного забезпечен­ня фінансового менеджменту і використовується, зокрема для об­ґрунтування та прийняття управлінських фінансових рішень щодо:

1) залучення або здійснення реальних та фінансових інвестицій;

2) оцінки результативності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та / або його структурних підрозділів;

3) порівняльного аналізу фінансово-господарської діяльності окремих підприємств (підприємств-конкурентів, підприємств-аналогів);

МЕТА
ЗАВДАННЯ  
ОБ’ЄКТ  
Позиціонування підприємства на цільовому ринку
Ідентифікація фінансово-економічного потенціалу підприємства  
Підприємство як економічна особа (цілісний майновий комплекс)  
СУБ’ЄКТИ
Виконавці
Замовники
менеджмент
власники  
кредитори  
інвестори  
держава  
Аналітичні служби підприємства  
Аналітичні служби замовника  
Консалтингові компанії  
Інформаційні та рейтингові компанії  
МЕТОДИ
Математичні
Статистичні
Економетричні
РЕЗУЛЬТАТИ
Кількісний показник фінансово-економічного потенціалу підприємства

 

 


Рис. 13.1. Функціонально-організаційна структура комплексного фінансового аналізу

 

4) оцінки надійності комерційних партнерів (зокрема, у формі оцінки кредитоспроможності позичальника);

5) прийняття управлінських рішень з приводу купівлі-продажу бізнесу;

6) визначення напрямів та резервів оптимізації параметрів фі­нансових процесів, у тому числі організація фінансового оздоров­лення суб'єкта господарю­ва­­ння (наприклад, у процесі реалізації антикризового фінансового менеджменту);

7) оцінки необхідності та / або доцільності проведення реорга­нізації суб'єкта господарювання;

8) визначення доцільності створення нового бізнесу, оцінка ін­вестиційної привабливості його подальшого функціонування на цільовому ринку чи необхідності згортання даного бізнесу;

9) оцінки та затвердження інвестиційних проектів, аналізу аль­тернативних можливостей, доступних замовнику КФА;

10) формування ринкового портфеля інвестицій (коротко- чи довгострокових фінансових інвестицій) тощо.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1627; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.029 сек.