Перелік використаних та рекомендованих джерел

1. Архівістика : термінологічний словник / Авт.-упорядн. : К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. – К., 1998. – 106 с.

2. Архівознавство : підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закл. України / за заг. ред. Я.С. Калакури та І. Б. Матяш. – К. : КМ Академія, 2002. – С. 13-26.

3. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – [Чинний від 2004-04-28]. – К., Держспоживстандарт, 2005. – 33 с.

4. Калакура Яр. Структура спеціальних історичних дисциплін як підсистеми історичної науки [Електронний ресурс] / Ярослав Калакура // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2004. – Вип. 11 (1). – С. 37-52. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/JournALL/sid/11/1/2.pdf.

5. Зозуля С. Архівознавство та суміжні наукові галузі : проблема взаємозв’язку терміносистем / Світлана Зозуля // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 10. – С. 46–60.

6. Матяш І. Б. До питання про періодизацію українського архівознавства [Електронний ресурс] / І. Б. Матяш // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – №IV-V. – С. 7-13. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/siaj/2008_4-5/3/08 mibpua.pdf.

7. Матяш І. Б. Методологічні засади й понятійний апарат архівознавства [Електронний ресурс] / І. Б. Матяш // Український історичний журнал. – 2009. – Вип. 2. – С. 124-134. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/JournALL/journal/2009/2/10.pdf.

8. Матяш І. Б. Міждисциплінарні зв’язки архівознавства [Електронний ресурс] / І. Б. Матяш // Архіви України. – 2011. – Вип. 1(272). – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2011/3.pdf.

9. Матяш І. Б. Організація архівної справи в сучасній Україні / Матяш І. Б. // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики : зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Число 11. До 10-річчя заснування відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України, Ч. 2. – С. 10-26.

10. Матяш І. Б. Основні поняття архівознавства [Електронний ресурс] / І.Б.Матяш // Архіви України. – 2010. – Вип. 3-4(269). – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/2.pdf.

11. Матяш І. Б. Поняття про архівознавство як науку: ґенеза змісту [Електронний ресурс] / І.Б.Матяш // Архіви України. – 2010. – Вип. 1(267). – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2010/3.pdf.

12. Матяш І. Б. Специфічні принципи і методи архівознавства [Електронний ресурс] / І.Б.Матяш // Архіви України. – 2010. – Вип. 5(270). – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_5_2010/2.pdf.

13. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред. І. Б. Матяш та К.І.Климової. – К. : КМ Академія, 2002. – С. 11-40.

14. Папакін Г. В. Сучасний стан законодавчо-нормативного забезпечення архівування документів: погляд архівіста [Електронний ресурс] / Г.В. Папакін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – №4. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bdil/2009_4/3.pdf.

15. Про Національний архівний фонд та архівні установи : закон України від 13 грудня 2001 р. № 2888-ІІІ (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3814-12.

16. Словник архівної термінології МРА (Dictionary on Archival Terminology of the ICA): Проект третього видання Словника у п’яти мовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://staff-www.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/intro.htm.

17. Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І.Н.Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. – К. : Либідь, 2008. – С. 37-46.

18. Українські архівісти (XIX-XX ст.) : біобібліографічний довідник /Держкомархів України. УНДІАСД ; упоряд. : І. Б. Матяш (кер.), С.Л.Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. – К., 2007. – 752 с.

19. Українська архівна енциклопедія /Держкомархів України, УНДІАСД. – Ред. кол. : Матяш І. Б. (голова), Войцехівська І. Н., Дубровіна Л.А., Железняк М.Г., Зворський С. Л., Кулешов С. Г., Мітюков О. Г., Новохатський К. Є., Одинока Л.П., Онищенко О. С., Пиріг Р. Я., Смолій В. А., Сохань П. С., Яцків Я. С. – К. : Горобець, 2008. – 881 с.

20. Хрестоматія з архівознавства : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / упоряд. : Г. В. Боряк та ін. – К. : КМ Академія, 2003. – С. 15-67.

Питання для самоперевірки

 

1. Поясніть етимологію терміна «архів».

2. Дайте сучасні визначення поняттю «архів».

3. Охарактеризуйте архівознавство як галузь науки, його предмет, об'єкт та завдання.

4. Які методи і принципи формують методологічну основу архівознавства?

5. Які основні методи застосовуються в архівознавстві?

6. Дайте характеристику основним та специфічним принципам архівознавства.

7. На яких групах джерел ґрунтується архівознавство?

8. Які основні завдання історіографії архівознавства?

9. Охарактеризуйте основні етапи розвитку українського архівознавства.

10. Хто з українських учених зробив вагомий внесок у розвиток архівознавства?

11. Охарактеризуйте міждисциплінарні зв’язки архівознавства.

12. Чим зумовлена необхідність викладання дисципліни «Архівознавство» для документознавців, інформаційних аналітиків?

 

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2463; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.