Поняття кредитної системи


Науковою думкою напрацьовано два визначення категорії «кредитна система»:

1) як сукупність кредитних відносин, їх форм і методів реалізації та інститутів, за допомогою яких ці від­носини функціонують;

2) кредитна система - це сукупність банків, спеціалі­зованих кредитно-фінансових інститутів, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позику.

Кредитні відносини і спеціалізо­вані інститути, що їх реалізують, можна класифікувати так:

Типи кредитних відносин Інститути, які опосередковують від­носини між кредиторами і боржниками
Між банками і підприємствами Комерційні банки
Між банками і державою Центральний банк
Між підприємствами, організаціями та товариствами Парабанківські установи
Між підприємствами, організаціями, товариствами та населенням Парабанківські установи
Між фізичними особами Каси взаємодопомоги, кредитні спілки
Зовнішньоекономічні кредитні відно­сини Спеціалізовані банки

Необхідність кредитної системи викликана такими об'єктивними потребами:

а) організації кредитних відносин через кредитні установи, які акумулюють тимчасово вільні кошти і надають їх у позику для розвитку виробництва і розширення торгівлі;

б) управління та врівноваження відповідних грошових потоків, що творить особливу форму підприємницької діяльності;

в) технічної організації руху грошових коштів у економіці, її здійснюють інститути кредитної системи як посере­дники у забезпеченні руху коштів між різними суб'єктами ринку.

Сучасна система організації нагромадження і розподілу тимчасово вільних коштів викликала появу чисельних інститутів кредитної системи, які за специфікою їх діяльності можна об'єднати у три великі групи:

1) центральні (національні) банки;

2) комерційні банки, які залежно від особливостей кредитних відносин бувають універсального типу і спеціалізовані (інвестиційні, інноваційні, ощадні, клірингові, іпотечні);

3)спеціалізовані кредитно-фінансові установи (парабанки): лізингові і факторингові компанії, брокерсь­кі і дилерські фірми, страхові компанії, пенсійні фо­нди, фінансові компанії, поштово-ощадні установи. Загалом, кредитну систему країни можна виразити такою функціональною схемою:

Основну ланку кредитної системи складають банки. Банк - це особлива установа, що акумулює тимчасово вільні кошти, надає їх у кредит, здійснює розрахунки та інші фінансові операції й послуги. В сукупності вони становлять банківську систему. Спе­ціалізовані кредитно-фінансові інститути, як правило, зосереджу­ють свою діяльність на невеликих сегментах ринку фінансових послуг, пропонуючи відносно вузький спектр операцій певним клі­єнтам. Загалом, кредитну систему можна розглядати у двох аспе­ктах: широкому і вузькому значенні. В широкому розумінні кредитну систему тлумачать як всю сукупність відповідних інститутів, ме­ханізмів, форм і методів кредитування, а також фінансових і коме­рційних установ, що обслуговують реалізацію кредитних відносин. У вузькому розумінні термін «кредитна система» ототожнюється з поняттям «банківська система».

Важливим складовим елементом кредитної системи є її інфраструктура. Інфраструктура кредитної системи- це ком­плекс нормативно-правового забезпечення, система захисту інте­ресів вкладників і кредитних установ, інформаційне забезпечення, наявність розрахункової мережі, інкасаторського обслуговування і охорони кредитних закладів, системи підготовки кадрів і підви­щення їх кваліфікації тощо.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1894;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.