Малого підприємництва

Принципи Визначення
Обачності Згідно з яким методи оцінки, що застосовують­ся в бухгалтерському обліку, повинні запобігати зниженню оцінки зобов'язань та витрат і зави­щенню оцінки активів і доходів підприємства
Повне висвітлення Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі
Автономність Кожне підприємство розглядається як юридич­на особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не по­винні відображатись у фінансовій звітності підприємств.
Послідовність Передбачає постійне (із року в рік) застосуван­ня підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності
Безперервність Передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємств, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі
Нарахування та відповідності доходів і витрат Для визначення фінансового результату звітно­го періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для от­римання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у мо­мент їх виникнення, незалежно від часу надход­ження і сплати грошей
Перевалювання сутності над формою Операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Наприклад передача об’єкта в фінансову оренду не означає переходу права власності на нього від орендодавця до орендаря. Але відображається на балансі орендаря, оскільки до останнього фактично переходять всі вигоди і ризики, пов’язані з використанням цього активу.
Продовження таблиці 1.1
  Історична (фактична) Собівартість Пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.  
Єдиний грошовий вимірник Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці  
Періодичність Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності

 

Оскільки ефективність використання звітної інформації в процесі обґрунтування рішень, в значній мірі, залежить від збалансованості принципів її формування, нами було проведено аналіз змісту існуючих принципів, тощо

Так, вважаємо за необхідне відмітити, що визнання законодавчо принципу періодичності, що передбачає поділ діяльності підприємства на певні періоди часу, суперечить принципу послідовності та не несе важливого змістового навантаження. Тому, вважаємо за необхідне, включити принцип періодичності до складу якісних характеристик.

Мале підприємство подає свою фінансову звітність, яка складається згідно з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єктів мало­го підприємництва». Фінансові звіти складають суб’єктами малого підприємництва у повному обсязі або за скороченою за показниками формою. Право подання фінансо­вих звітів за скороченою формою мають малі підприємства, які від­повідають критеріям суб'єкта малого підприємництва (За рік: обсяг вируч­ки до 70 млн. гривень, чисельність до 50 осіб).

До фінансового звіту (квартального, річного) включені такі форми:

• Баланс (форма № 1-М) (Додаток Б);

• Звіт про фінансові результати (форма № 2-М) (Додаток Б).

Мале підприємство не складає Примітки до звітності, обов'яз­кові для всіх інших підприємств.

Показники фінансового звіту наводяться в тисячах гривень з од­ним десятковим знаком (п. 1 П(С)БО 25) . Звітним періодом для фінан­сового звіту є календарний рік. Квартальна ж звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного періоду, тобто року. Баланс підприємства складається на останній день кварталу (ро­ку), тобто на 31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня. Термін подання річної звітності — не пізніше 20 лютого року, що настає за звітним, проміжної — не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом.

На титульному аркуші фінансового звіту слід указати середньооблікову чисельність працівників, оскільки цей показник — один з двох головних, які дають право складати фінансову звітність згідно з П(С)БО 25, а також інші реквізити (вид діяльності, форми власно­сті тощо).

Таким чином, розглянувши економічну сутність та роль фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва при обґрунтуванні управлінських рішень визначено, хто має право її складати, у які терміни, а також розглянуто її класифікацію, якісні характеристики та принципи складання. На основі вище наведеного можна зробити висновок, що фінансова звітність підприємств малого бізнесу є скороченою за формою, що значно спрощує здійснення фінансового аналізу.

 


Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1527; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.