Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

Показник Індекс показника Порядок розрахунку показника Оптимальне значення На початок року На кінець року
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)   Кавт. Власний капітал Підсумок балансу >0,5 0,83 0,78
Коефіцієнт фінансової стійкості Кф.с. Власний капітал Загальна сума зобов’язань > 1,0 4,93 3,58
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Кз.в.з. Власні оборотні засоби Матеріальні оборотні активи >0,1 2,20 2,53
Коефіцієнт ефективності використання активів Ке.а. Чистий прибуток Середня величина активів Зростання 0,20 0,13
Коефіцієнт ефективності використання власного капіталу Ке.к. Чистий прибуток Середня величина власного капіталу Зростання 0,25 0,16
Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів Кн/об Необоротні активи Оборотні активи 1,92 1,02

 

Для характеристики фінансової стійкості підприємств доціль­но використовувати насамперед шість таких показників:

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) (Кавх) по­казує, яку частину в загальних вкладеннях у підприємство стано­вить власний капітал. Він характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності.

Коефіцієнт фінансової стійкості (Кф.с) показує співвідно­шення власних і залучених коштів, вкладених у діяльність під­приємства. Характеризує здатність підприємства залучати зовні­шні джерела фінансування.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (К3.в.з) показує, яка частина матеріальних оборотних активів фі­нансується за рахунок засобів чистого оборотного капіталу.

Коефіцієнт ефективності використання активів (Кеа) по­казує, скільки чистого прибутку має підприємство в середньому на кожну гривню загальних вкладень у його діяльність. Характе­ризує прибутковість цього капіталу, яким володіє підприємство, незалежно від джерел його надходження.

Коефіцієнт ефективності використання власного капіта­лу, або коефіцієнт прибутковості власного капіталу (Кев.к)> пока­зує, скільки чистого прибутку має підприємство в середньому на кожну гривню власного капіталу, тобто характеризує ефектив­ність власних інвестицій.

Коефіцієнт співвідношення необоротних і оборотних ак­тивів (Кн/об) характеризує співвідношення необоротних і оборот­них активів.

З таблиці видно, що більшість показників фінансової стійкості підприємства мають фактичні значення, вищі за нормативні. Це характеризує підприємство як фінансово стійке.

Коефіцієнт автономії протягом року знизився з 0,83 до 0,78. Однак як на початок, так і на кінець року цей коефіцієнт вищий за оптимальне його значення. Значення коефіцієнта свідчить, що на кінець року в кожних ста гривнях вкладених активів підпри­ємства 78 грн є власними коштами (власний капітал).

Коефіцієнт фінансової стійкості також дещо знизився протя­гом року (з 4,93 до 3,58). Однак в обох аналізованих періодах він мав значення, вищі за оптимальне. Значення цього коефіцієнта на кінець року свідчить про те, що на кожну гривню залучених кош­тів припадає 3,58 грн власних коштів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами протягом року підвищився з 2,20 до 2,53 і має значення, вище за оптимальне.

Негативним у роботі аналізованого підприємства є зниження коефіцієнта ефективності використання активів з 0,20 до 0,13, ко­ефіцієнта ефективності використання власного капіталу — з 0,25 до 0,16 та коефіцієнта відношення необоротних і оборотних ак­тивів — з 1,92 до 1,02.

Отже, у підприємства наявні реальні можливості підвищення фінансової стійкості та стабільності.

 

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 123; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.