Аналіз балансу підприємства

Основним звітним документом фірми є бухгалтерський баланс, який являє собою моментальний знімок фінансово-господарського стану фірми на певну дату. Баланс уможливлює оцінку найсуттєвіших ознак фірми. Саму процедуру оцінок заведено називати читанням балансу. Вміння читати баланс — важлива професійна характеристика фінансиста, яка надає йому можли­вість складати прогнозні баланси й управляти найважливішими фінансовими параметрами фірми. До того ж уміння читати фі­нансові звіти допомагає фінансовому аналітику скласти правиль­ний висновок про фінансовий стан і виробничу діяльність інших компаній.

Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає. на певну дату його активи, зобов ’язання і власний капітал.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватись до змін середовища, в якому воно функ­ціонує.

Елементами балансу, безпосередньо пов’язаними з визначен­ням фінансового стану підприємства та змін у ньому, є:

активи;

зобов’язання;

власний капітал.

Активи і зобов’язання при їх аналізі не підлягають згортанню, за винятком випадків, передбачених окремими стандартами. Під­сумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу.

Методичну послідовність проведення фінансового аналізу балансу підприємства розглянемо за даними умовного, але реаль­ного підприємства.

Під час аналізу балансу підприємства рекомендується використовувати горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності.

Горизонтальний аналіз полягає у зіставленні фінансових даних підприємства за два періоди у відносному та абсолютному вимірюваннях (табл. 10.1).

Наведені дані дають змогу зробити такі висновки:

Загальна сума активів зменшилася на 253,4 тис. грн, або бі­льше ніж на 7 %. Це зменшення відбулося переважно за рахунок значного зменшення оборотних активів. Абсолютна величина чииження в оборотних активах становила 666,2 тис. грн, або бі­льше, ніж 20 % їх річної величини. Водночас майже вдвічі збіль­шилася сума основних засобів підприємства (в абсолютному ви­разі — на 672,7 тис. грн). Це відбулось унаслідок купівлі облад­нання для переоснащення виробництва. Незначно збільшилися і витрати на торговельну марку та гудвіл.

 

 

Таблиця 10.1


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 74; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.