Аналіз звіту про рух грошових коштів


 

Наступним звітом, який складає підприємство, є звіт про рух грошових коштів (форма № 3). Він містить інформацію про гро­шові потоки підприємства за звітний період.

Для складання звіту про рух грошових коштів використову­ють показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.

 

 

 


Рис. 10.6. Послідовність складання звіту про рух грошових коштів

 

У примітках до фінансової звітності слід розкрити інформацію про рух грошових коштів:

а) склад грошових коштів та їх еквівалентів;

б) склад статей «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують кілька видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної і фінансової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів та їх еквівален­тів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для викорис­тання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду слід розкривати:

—загальну вартість придбання або реалізації майнового ком­плексу;

—частину загальної вартості майнового комплексу, яка була сплачена або отримана у формі грошових коштів та їх еквівалентів;

—суму грошових коштів та їх еквівалентів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;

—суму активів (крім грошових коштів та їх еквівалентів) і зо­бов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Фінансовий стан підприємства будь-якого виду діяльності і форми власності значною мірою залежить від руху грошових коштів та правильного управління грошовими потоками.

Аналіз стану грошових коштів підприємства здійснюється на основі бухгалтерського звіту про рух грошових коштів. Розгля­немо методичну послідовність такого аналізу на основі даних, наведених у табл. 10.7, побудованої за структурою звіту про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів дає змогу аналізувати джерела та сфери споживання грошових коштів компанії.

Як видно з табл. 10.7, рух коштів розглядається за трьома напря­мами: за результатами операційної діяльності, за результатами інве­стиційної діяльності та за результатами фінансової діяльності.

Чистий рух коштів від операційної діяльності по аналізова­ному умовному підприємству становив у звітному періоді

тис. грн, тобто на 41 % більше, ніж у попередньому періоді.

Позитивний вплив на чистий рух коштів від операційної дія­льності мали такі фактори:

збільшення у звітному періоді порівняно з попереднім пері­одом прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на 53,7%; _ _ _ _

збільшення прибутку від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах на 43,9 %;

збільшення поточних зобов’язань у звітному періоді порів­няно з попереднім у 10,1 раза.

Негативний вплив на рух коштів у результаті операційної дія­льності мали такі фактори:

наявність у звітному періоді на відміну від попереднього пе­ріоду збитків від неопераційної діяльності на суму 99,8 тис. грн;

збільшення у звітному періоді порівняно із попереднім пері­одом у 5,7 раза видатків від необоротних активів;

збільшення на 53,7 % податку на прибуток.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності на аналізова­ному підприємстві як у звітному, так і в попередньому періоді складався з придбання необоротних активів. У звітному періоді ви­датки від придбання необоротних активів становили 1826,3 тис. грн, тобто на 8,3 % менше, ніж у попередньому періоді.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності аналізованого підприємства складався з: інших надходжень та інших платежів на суму відповідно 61 420 тис. грн та 61 322,5 тис. грн; сплати дивідендів у звітному періоді на суму 314,2 тис. грн, або у 1,6 ра­за більше, ніж у попередньому періоді.


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за_____20____р.

ФОРМА №3 КОД за ДКУД

Стаття Код За звітний період За попередній період Звітний до попереднього, %
надходження видаток надходження видаток
/
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 7888,8   5132,7   153.7
Коригування на: амортизацію необоротних активів 1319,0 X 1195,4 X 110,3
збільшення (зменшення) забезпечень          
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць          
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності   99,8      
витрати на сплату відсотків   X   X  
прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 9108,0   6328,1   143,9
Зменшення (збільшення):            
оборотних активів   3384,7   594,9 569,0
витрат майбутніх періодів 0,4   0,2    
Збільшення (зменшення):            
поточних зобов'язань 2969,5   293,6   1011,4
доходів майбутніх періодів          

 


Стаття Код • За звітний період За попередній період Звітний до попереднього, %
надходження видаток надходження видаток
І б
Грошові кошти від операційної діяльності 8693,2   6027,0   144,2
Сплачені:            
відсотки X   X    
податки на прибуток X 2366,6 X 1539,8 153,7
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 6326,6   4487,2   141,0
Рух коштів від надзвичайних подій          
Чистий рух коштів від операційної діяльності 6326,6   4487,2   141,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності            
Реалізація:            
фінансових інвестицій   X   X  
необоротних активів   X   X  
майнових комплексів          
Отримані:            
відсотки   X   X  
дивіденди   X   X  
інші надходження   X   X  

 

 

Придбання:            
фінансових інвестицій X   X    
необоротних активів X 1826,3 X 1991,3 91,7
майнових комплексів X   X    
інші платежі X   X    
Чистий рух коштів до надзвичайних подій   1826,3   1991,3 91,7
Рух коштів від надзвичайних подій          
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   1826.3   1991,3 91,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності            
Надходження власного капіталу   X   X  
Отримані позики   X   X  
Інші надходження 61 420.0 X   X  
Погашення позик X   X    
Сплачені дивіденди X 314,2 X 193,9 162,0
Інші платежі X 61 322,5 X    
Чистин рух коштів до надзвичайних подій          
Рух коштів від надзвичайних подій          
Чистий рух коштів від фінансової діяльності   216,7   193,9 111,8
Чистий рух коштів за звітний період 4283,6   2302,0   186,1
Залишок коштів на початок року 3499,2 X 2537,9 X 137,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 17,0   323,7   5,3
Залишок коштів на кінець року 7799,8 X 5163,6 X 151,1
У відсотках до залишку на початок року   222,9   203,5    


У цілому чистий рух коштів за звітний період становив

тис. грн, або на 86,1 % більше, ніж у попередньому пері­оді. При цьому залишок коштів на початок року становив у звіт­ному періоді 3499,2 тис. грн, або на 37,9 % більше, ніж у поперед­ньому періоді, а на кінець року — 7799,8 тис. грн, або на 51,1 % більше, ніж у попередньому періоді.

Слід відзначити, що як у звітному, так і в попередньому пері­оді залишок коштів на кінець року був удвічі більшим, ніж на початок року.

Аналіз руху грошових коштів багато в чому сприяє виявленню тенденцій у змінах ліквідності та платоспроможності підприємств.

 Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 317;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.