ІІІ розрахунок показників прибутковості акцій

Показники Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

 

Показники прибутку на акцію (ПНА) використовуються для оцінювання минулих результатів операційної діяльності підпри­ємства з метою формування висновку щодо його потенціалу і прийняття рішень про інвестиції. Економічний зміст такого рі­шення полягає в розкритті ефективності (прибутковості) викори­стання підприємством ресурсів, наданих власниками його зви­чайних акцій.

Потенційні прості акції — це фінансовий інструмент або ін­ший контракт, за яким у майбутньому його власникові надається право на прості акції. До них відносять:

привілейовані акції, які можна конвертувати у прості акції;

облігації, які можна конвертувати у прості акції;

варанти на акції;

опціони на акції;

акції, які можуть бути придбані за спеціальними програмами для працівників;

контракти, учасники яких матимуть право на отримання простих акцій залежно від виконання вимог, передбачених цими контрактами.

У примітках до звіту про фінансові результати надають дета­льнішу інформацію про доходи (рис. 10.3).

 


 

Рис. 10.3. Вимоги до розкриття інформації про доходи у примітках до звіту про фінансові результати

 

Проаналізуємо звіт про фінансові результати на умовному прикладі (табл. 10.5). З цією метою порівняємо звітні дані за останній рік (звітний період) з даними за відповідний попередній рік (минулий період). Цей аналіз дає змогу проаналізувати, які фактори вплинули у звітному періоді на валовий прибуток під­приємства, на фінансовий результат від операційної діяльності підприємства та на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. Із даних таблиці видно, що підприємство не мало надзвичайних доходів та витрат і його кінцевий фінансовий результат є результатом звичайної діяльності.

Наведені дані свідчать, що у підприємства, яке аналізується, наявні істотні резерви збільшення чистого прибутку. Про це сві­дчить хоча б той факт, що дохід (виручка) від реалізації продук­ції підприємства у звітному періоді порівняно з минулим пері­одом зріс на 40,45 %, тоді як чистий прибуток підприємства збільшився за той самий період лише на 28,6 %. Отже, темп зрос­тання чистого прибутку підприємства був нижчим темпу зрос-


тання доходу (виручки) від реалізації продукції в 1,4 раза. Осно­вною причиною цього є зростання у звітному періоді порівняно з відповідним минулим періодом у 1,4 раза собівартості реалізова­ної продукції, а також зростання адміністративних витрат, витрат на постачання, зниження інших фінансових доходів.

Таблиця 10.5


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 110; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.