Аналіз складу і структури доходів і витрат


На підприємстві використовуються такі показники фінансових результатів: доходи від реалізації продукції; доходи від інших операцій; доходи від надзвичайних операцій; прибуток на одиницю продукції; прибуток від реалізації продукції; прибуток від операційної діяльності; прибуток від звичайної діяльності; прибуток від надзвичайних подій; оподаткований прибуток; чистий прибуток.

Існують ще інші види прибутків: прибуток від реалізації цінних паперів; неоподаткований (пільговий) прибуток; нерозподілений прибуток.

Перші два види прибутку відображаються в журналі-ордері № 15, останній – у балансі.

У зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку і застосу­ванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) дещо змінилося традиційне розуміння таких понять, як доходи, витрати, відшкодування.

Так, стаття "Доходи (виручка) від реалі­зації" формується від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності. Тут також відображаю­ться суми знижок, наданих покупцям.

Аналіз названих доходів можна проводити як за видами (гру­пами) продукції, товарів, робіт, послуг, так і за видами організа­цій збуту.

Крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), під­приємство може мати також інший дохід від операційної діяльності.

До інших операційних доходів належать: доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); від операційної оренди активів; від операційної курсо­вої різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських догово­рів, які одержано від боржників, або коли є рішення суду, арбіт­ражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторсь­кої заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної діяльності.

Статтю "Доходи від участі в капіталі" призначено для уза­гальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.

До статті "Інші фінансові доходи" входять доходи, які вини­кають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема диві­денди, відсотки тощо.

Інші доходи від звичайної діяльності формуються з доходів від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних ак­тивів, майнових комплексів, неопераційної курсової різниці, бе­зоплатно одержаних активів.

Стаття "Надзвичайні доходи" використовується для відобра­ження доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій (сти­хійні лиха, пожежі, техногенні аварії і т. д.)

Структуру доходів умовно показано в табл. 3.1. Дані табли­ці свідчать, що найбільшу питому вагу має дохід від реалізації продукції: 92,8 % торік, 95,7 % за звітний рік. Усі інші доходи становлять незначну частку загальних доходів підприємства.

Таблиця 3.1Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1571;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.