Аналіз структури основних виробничих фондів


Найменування основних фондів На початок базисного року Поточний рік, тис. грн.
сума, тис. грн. питома вага, % на по­чаток року на­дійшло ви­було на кінець року
Основні засоби, усього
у тому числі: 1) будинки, споруди та пере­даваль­ні пристрої 40,00
2) машини та обладнання 604,5 46,5
3) транспортні засоби 16,9 1,30
4) інструменти, прилади (меблі), ін­вентар 11,05 0,85
5) інші основні засоби 147,55 11,35

 

При аналізі структури фондів визначається співвідношення активної і пасивної частин. Активна частина фондів безпосередньо впливає на пре­дмети праці. Пасивну частину складають фонди, що створюють умови для здійснення процесу виробництва. Підвищення питомої ваги машин і обладнання характеризує прогресивність структури основних фондів, зро­стання технічної оснащеності підприємства.

Згідно з даними табл. 3.43 у складі основних фондів велику частину становить активна, котра має тенденцію зростання до базисного року в по­рівнянні з загальним приростом основних фондів.

У результаті питома вага активної частини основних фондів змен­ши­лася з 60,0% у базисному році до 47,2% в аналізованому. Викори­сто­ву­ючи дані аналітичного обліку про джерела збільшення і причинах вибуття ос­новних фондів, складається баланс їх руху. Баланс дає змогу проана­лі­зувати фактори, що вплинули як на збільшення, так і на причини вибуття основних фондів за видами.

Основніпоказники для аналізу руху і технічного стану основних за­собів узагальнено в табл. 3.44.

Наведені показники і коефіцієнти доцільно розраховувати для всіх ви­робничих основних засобів, активної їх частини, окремих груп вироб­ничих основних засобів, основних видів обладнання за різні періоди часу.

Аналізуючи результати, необхідно враховувати, що зростання коефі­ці­єнта зносу (і, відповідно, зниження коефіцієнта придатності) може бути зумовлене:

- методом нарахування амортизації, що застосовується;

- придбанням або отриманням від інших господарюючих суб'єктів ос­новних засобів з рівнем зносу більше, ніж в середньому по під­при­єм­ству;

- низькими темпами оновлення основних засобів;

- невиконанням завдання з введення в експлуатацію основних засо­бів та їх модернізації.

При цьому, як правило, коефіцієнт зносу не відображає фактичної зно­шеності основних засобів, а коефіцієнт придатності не дає точної оцін­ки їх поточної вартості. Це зумовлено наступними причинами:

1) на суму зносу основних засобів значно впливає метод нара­ху­ван­ня амортизації, що застосовується на підприємстві;

2) вартісна оцінка основних засобів залежить від стану кон'юнктури попиту, а отже, може відрізнятися від оцінки, отриманої за допомогою кое­фі­цієнта придатності;

3) на законсервоване обладнання нараховується амортизація на пов­не відновлення, однак фізично ці основні засоби не зношуються, а за­гальна сума зносу зростає.


 

Таблиця 3.44Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1589;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.