Динаміка реалізації основних видів продукції в діючих цінах


Вироби Обсяг реалізації продукції, тис. грн. Темпи зростання (зниження), %
роки базисні ланцюгові
2006-2005 2007-2005 2006-2005 2007-2006
А 552,2 338,1 263,9 64,7 50,5 64,7 78,0
Б 343,8 228,3 121,2 66,4 35,2 66,4 53,0
В 47,1 10,3 2,7 21,8 5,7 21,8 26,2
Г 7,0 7,3
Д 320,0 132,8 63.0 41,5 19,7 41,5 47,4
Е 3,0 4,5 3,1 150,0 103,3 150,0 68,8
Ж 399,6 885,8 20,6 221,6 5,2 221,6 2,3
З 5,8 6,5 1,9 112,0 32,8 117,0 29,2
І 346,2 132,9 26,1 38,3 7,5 38,3 19,6
К 104,2 72,4 2,3 69,4 2,2 69,4 3,1

 

З табл. 3.21 видно, що за три роки обсяг реалізації всіх видів про­дукції, крім Е, скоротився в кілька разів. Особливо різко знизився обсяг реа­лізації у 2007 році. Це призвело до значного збільшення залишків не­реалізованої продукції на складах, погіршення фінансового стану підпри­ємств. Так, сумарні обсяги залишків на складах становили в 2007 році близько 300 тис. грн., що за фактичного середньомісячного рівня реалі­за­ції в 2007 році створює запаси більше ніж на сім місяців. Тільки щодо ви­робу Д запаси становлять трохи менше місячного обсягу реалізації. За такими асортиментними групами, як виріб Б, залишки дорівнюють півто­ри, а виріб З – майже дворічному обсягу реалізації.

Середньорічні темпи зміни реалізації продукції або приросту ( )можна розрахувати за середньогеометричною або середньо­ариф­ме­тичною зваженою.

Визначимо його за середньогеометричною зваженою (щодо виробу А):

 

 

 

тобто середньорічний темп зниження реалізації продукції дорівнює 30%.

Оцінка виконання прогнозу реалізації продукції за звітнийперіод (місяць, квартал, рік) проводиться за даними табл. 3.22.

Таблиця 3.22

Аналіз виконання прогнозу реалізації продукції підприємством
за І квартал 2008 року

Виріб Реалізація продукції, тис. шт.
прогноз факт відхилення (±) % до прогнозу
А Б ... З І 237,0 2926,5 ... 2,829 2,179 76,4 352,3 ... 1,486 1,770 – 160,6 – 2573,95 ... – 1,343 – 0,409 67,5 – 87,6 ... – 47,4 – 18,7

Як бачимо зтабл. 3.22, загальна тенденція зниження обсягів реалі­зації збереглася і в І кварталі 2008 року. Це призвело до подальшого по­гір­шення фінансового стану підприємства. Для прийняття управлінських рішень потрібен аналіз причин відхилень фактичних даних від прогнозних.

Оперативний аналіз відвантаження продукції здійснюється на під­ставі розрахунку, в якому відображаються планові та фактичні відомості про від­ван­таження продукції за обсягом, асортиментом за день, наро­ста­ючим під­сумком з початку місяця, а також відхилення від плану (табл. 3.23).

Таблиця 3.23

Оперативний аналіз виконання плану реалізації продукції, тис. шт.

Продукція План 02.01.200__ р. 03.01. 200__ р. і т. д.
на добу на місяць план з початку місяця фактичний обсяг відхи­лення від плану
за добу з початку місяця
А 3,2 3,2  
Б 40,6 975,5 40,6 38,6 38,6 – 2,0  
В          

 

Методика аналізу реалізації продукції передбачає розрахунок ба­лан­су товарної продукції, оцінку виконання договірних зобов'язань.

Баланс товарної продукції може бути розрахований наступним чином:

(3.15)

де ОРобсяг реалізованої продукції за звітний період;

ГПп, ГПКзалишки готової продукції на складах на початок і кінець періоду;

ОВобсяг виробництва продукції.

 

Фактори зміни обсягу реалізації розраховуються за допомогою при­йо­мів порівняння. При цьому враховують, що фактори зміни залишку готової продукції на кінець року та продукції, відвантаженої на кінець року, спри­чи­няє вплив, протилежний за знаком зміні цих показників.

Для вивчення впливу таких факторів аналізується баланс товарної продукції (табл. 3.24).

Таблиця 3.24Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1803;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.