Характеристика каналів збуту продукції


№ з/п Канал збуту Обсяг реаліза­ції, тис. грн. Питома вага, % Відхилення
1-й рік 2-й рік 1-й рік 1-й рік +/– % пунктів структури
Оптові торгові організації 80,00 95,00 21,2 + 15,00 + 18,75 -5,8
Роздрібні торгові організації 40,00 70,00 15,5 +30,00 +75,00 +2.5
Спеціалізовані відділи 60,00 85,00 18,9 +25,00 +41,67 -1,1
Фірмові магазини 120,00 200,00 44,4 +80,00 +66,67 +4,4
Разом 300,00 450,00 + 150,00 -50,00

За даними табл. 3.18загальна кількість реалізованої продукції збіль­шилася з 300 тис. грн. до 450 тис. грн. При цьому збільшився обсяг реа­лі­зації через фірмові магазини на 4,4%, що складає 80 тис. грн. Разом з цим питома вага реалізації через оптові магазини та спеціалізовані відділи зменшилася, хоча в абсолютному вираженні показники збільшувалися.

Конкурентоспроможністьце якісна характеристика, яка відрізняє її від продукції-конкурента як за ступенем відповідності конкретній потребі, так і за витратами на її задоволення.

Оцінка конкурентоспроможності продукції базується на дослідженні потреб покупця і вимог ринку.

Для того щоб товар задовольняв потреби покупців, він повинен від­повідати визначеним параметрам.

Основні завдання аналізу конкурентоспроможності продукції:

- оцінка конкурентоспроможності;

- вивчення факторів, що впливають на рівень конкуренто­спро­мож­ності;

- розробка заходів для забезпечення необхідного рівня конкуренто­спро­можності продукції.

Методика аналізу конкурентоспроможності продукції передбача­є попереднє формулювання вимог до виробу та визначення переліку по­каз­ників оцінки конкурентоспроможності (рис. 3.10).

У процесі аналізу конкурентоспроможності продукції необхідно ви­явити реальних і потенційних конкурентів, провести аналіз показників їх діяльності, оцінити цілі та стратегію щодо захоплення частки на ринку, технологію виробництва, якість продукції і цінову політику.

Для оцінки конкурентоспроможності продукції необхідно зіставити параметри продукції, що аналізується, і продукції-конкурента. З цією ме­тою розраховується одиничні, групові та інтегральні показники кон­ку­рен­то­спроможності продукції (табл. 3.19).

 

Рис. 3.10.Формулювання вимог до виробу та визначення переліку показників оцінки конкурентоспроможності продукції

Таблиця 3.19Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2255;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.006 сек.