Аналіз факторів зміни обсягу реалізації продукції


Показники в планових оптових цінах під­приємства Сума, тис. грн.
план факт відхилення (+, –)
1. Залишок готової продукції на по­ча­ток року       –203
2. Випуск товарної продукції +200
3. Залишок готової продукції на кінець року       +20
4. Відвантаження продукції за рік (п. 1 + п. 2 + п. 3)       +160
5. Залишок товарів, відвантажених по­купцями: 5.1. На початок року 5.2. На кінець року             +123 +767
6. Реалізація продукції - 484

 

Негативний вплив на обсяг реалізації зробили наступні фактори: змен­шення залишків готової продукції на складах підприємства на по­ча­ток року і збільшення їх на кінець року, а також збільшення залишків від­ван­та­жених товарів на кінець року, оплата за які ще не надійшла на роз­ра­хунковий рахунок підприємства.

Тому в процесі аналізу необхідно з'ясувати причини виникнення понадпланових залишків на складах, несвоєчасної оплати продукції по­куп­цями та розробити конкретні заходи з прискорення реалізації продукції та одержання виручки.

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання до­говірних зобов'язань щодо поставок продукції. Невиконання договірних зо­бов'язань спричиняє зменшення виручки, прибутку, штрафні санкції. Крім того, за умов конкуренції підприємство може втратити ринки збуту про­дук­ції, що призведе до спаду виробництва.

Особливо важливе значення для підприємства має виконання між­народних угод та державних контрактів. Це гарантує підприємству збут про­дукції, своєчасну її оплату, податкові та кредитні пільги.

Аналіз "реалізації" продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань щодо поставок продукції. При цьому вирішуються наступні завдання: аналіз обґрунтованості та ефективності формування договорів; аналіз виконання замовлень за асортиментом і якістю продукції; аналіз виконання замовлень за поставками продукції у встановлений термін; аналіз наслідків невиконання замовлень за поставками продукції.

Аналіз виконання договірних зобов'язань проводиться в декілька ета­пів, наведених на рис. 3.11.

Рис. 3.11.Етапи аналізу виконання договірних зобов'язань

Під час аналізу визначають виконання плану поставок за місяць та на­ростаючим підсумком у цілому по підприємству щодо окремих спожи­ва­чів та видів продукції, з'ясовують причини невиконання плану та оціню­ють стан виконання договірних зобов'язань (табл. 3.25).

Відсоток виконання договірних зобов'язань (К) розраховують ділен­ням різниці між плановим обсягом відвантаження за договірними зобо­в'я­зан­нями та його недовиконанням на плановий обсяг:

 

або 70%.

Таблиця 3.25

Аналіз виконання договірних зобов’язань
відвантаження продукції за січень, шт.

Виріб Споживач План поставки за догово-ром Фактич­но відванта-жено Недо­поставка продукції Заліковий обсяг у межах плану
А АТ "Електронмаш", м. Київ АТ "САМ", м. Суми з-д "Еталон", м. Донецьк – –
Б   ... АТ "Електрон", м. Дніпро­пет­ровськ АТ "Консан", м. Харків ... ... ... –120 – 5400 ... ...
Усього 18 000 12 600   12 600

 

Аналіз виконання договірних зобов’язань наведений в табл. 3.26.

Таблиця 3.26Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1746;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.