Організація обліку фінансових витрат

Фінансові витрати— витрати на проценти та інші витрати під­приємства, пов'язані із запозиченнями (П(с)БО 31). Загальна структу­ра фінансових витрат, та основні документи, що є основою для їх ві­дображення у обліку наведені на рис. 9.11.

В Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського об­ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підпри­ємств і організацій вказано, що облік витрат процентів та інших ви­трат підприємства, пов'язаних із залученням позикового капіталу ве­деться на рахунку 95 "Фінансові витрати".

Рис.9.11. Структура фінансових витрат та основні документи для їх підтвердження і відображення в обліку

 

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік ви­трат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних папе­рів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім бан­ківських кредитів), фінансового лізингу тощо. На нашу думку до фі­нансових витрат слід також відносити витрати, пов'язані з хеджуванням ризиків втрат від фінансових інвестицій і втрати від курсових рі­зниць за фінансовими інвестиціями в іноземній валюті.

Обороти за кредитом рахунків фінансових витрат накопичуються у розділі 1 журналу 5 або 5а, а за дебетом — у розділі II. При цьому де­бетові обороти у кореспонденції з кредитом інших рахунків перено­сяться з журналів 1, 2, 3, 4 та 6.

При організації обліку фінансових витрат слід враховувати вимоги "П(с)БО 31 "Фінансові витрати". Фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані, окрім випадку, коли облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних зі створенням ква­ліфікаційного активу.

Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснюва­лись витрати на створення кваліфікаційного активу. Кваліфікацій­ний актив— актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення. Капіталізація фінансових витрат— включення фі­нансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу.

Отже, при прийнятті облікової політики підприємства необхідно визначитись з обліковою політикою щодо фінансових витрат і якщо нею передбачена їх капіталізація, то додатково зазначають і поріг суттєвості часу на його створення у місяцях чи роках. Приклади ви­значення сум фінансових витрат, о підлягають включенню до собіва­ртості кваліфікаційного активу наведені у додатку до П(с)БО 31.

Особливих складнощів у організації обліку фінансових витрат не­має і основним питанням його організації є закріплення в обов'язках відповідного спеціаліста бухгалтерії цієї ділянки роботи та визначен­ня його прав при її виконанні. У табелі-графіку документообігу за цим працівником закріплюється і обов'язок зберігання договорів, що обґрунтовують фінансові витрати.

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1368; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.