Організація обліку втрат від участі в капіталі

Втрати від участі в капіталі можуть бути у підприємств, які облі­ковують довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капі­талі. Метод участі в капіталі— метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зме­ншується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у вла­сному капіталі об'єкта інвестування.

Отже, для вірного обліку фінансових інвестицій спочатку необхід­но визначитись — кому (пов'язаним чи непов'язаним сторонам) здій­снюються інвестиції та на який строк.

Згідно із стандартом 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних осіб" пов'язаними сторонами вважаються:

— підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;

— особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність.

Суттєвий вплив— повноваження брати участь у прийнятті рі­шень з фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта ін­вестування без здійснення контролю цієї політики.

Перелік пов'язаних сторін визначається підприємством у на­казі про облікову політику,враховуючи сутність відносин, а не ли­ше юридичну форму (превалювання сутності над формою). Відноси­ни між пов'язаними сторонами це, зокрема, відносини: материнсько­го (холдингового) і його дочірніх підприємств; спільного підприємст­ва і контрольних учасників спільної діяльності; підприємства-інвестора і його асоційованих підприємств; підприємства і фізичних осіб, які здійснюють контроль або мають суттєвий вплив на це під­приємство, а також відносини цього підприємства з близькими чле­нами родини кожної такої фізичної особи; підприємства і його керів­ника та інших осіб, які належать до провідного управлінського пер­соналу підприємства, а також близьких членів родини таких осіб.

Отже, якщо інвестиції здійснюються пов'язаним сторонам, то їх облік ведуть на субрахунках 141 чи 142. Але, щоб визначити на якому цих двох субрахунків враховувати інвестиції, необхідно визначити відсоток володіння корпоративними правами підприємства, в яке вкладаються фінансові інвестиції. Так, за методом участі в капіталі враховуються інвестиції у підприємство, відсоток володіння корпора­тивними правами якого знаходиться в межах від 20 % до 50 %. Якщо відсоток володіння понад 50 %, то звітність такого підприємства кон­солідується із звітністю материнського.

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капі­талі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта ін­вестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшу­ється) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вар­тість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивіден­дів від об'єкта інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшу­ється) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або до додаткового вкладено­го капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об'єкта інвесту­вання виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об'єкта інвес­тування). Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі змі­ни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого збитку) більше іншого додаткового капіталу або додаткового вкладеного капіталу інвестора (якщо зменшення ве­личини власного капіталу об'єкта інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емісійного доходу об'єкта інвестування), то на таку різницю зменшується (збільшуєть­ся) нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство змен­шується на суму зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується) на суму амортизації різниці між собівартістю фінансо­вої інвестиції в асоційоване підприємство і часткою інвестора в бала­нсовій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань на дату придбання. Амортизація суми такої різниці здійснюється у по­рядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського облі­ку 19 "Об'єднання підприємств".

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відобража­ється в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від'ємного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові інвес­тиції, що внаслідок зменшення їхньої балансової вартості досягають нульової вартості, відображаються в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1365; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.