Організація робочого місця касира

 

Належне забезпечення робочого місця касира сприяє якісному і своєчасному виконанню ним своїх функціональних обов'язків. Од­ним з важливих моментів в організації праці касира є розробка карти організації його робочого місця (оргтехкарти).

У оргтехкарті робочого місця мають міститись наступні документи:

—деталізовані функціональні обов'язки касира;

—режими праці і відпочинку;

—табель-графік документообігу по касі;

—послідовність і способи виконання облікових операцій;

—нормативи часу на виконання виконавцем окремих видів робіт і розрахунок норм обслуговування;

— оплата праці та організація матеріального і морального стиму­лювання.

Всі ці документи бажано розмістити на стенді у приміщенні каси у місці зручному для їх прочитання. Документи мають бути затверджені в установленому на підприємстві порядку кожен окремо, або всі у цілому.

З нормативної бази у касі повинно бути Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене по­становою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637.

 

Таблиця 1.1.

Табель-графік документообігу по касі

 

№ з.п.     Назва документа     Шифр доку-мента     Створення документа Обробка документа Зберігання документа Строк збері-гання  
Операція, що реєст­рується та мета до­кумента Відпові­дальна особа, що виписує документ Підтвер-джуваль-ні підпи­си Кількість ек­земплярів, та куди переда­ється кожен екземпляр Строки передачі в обробку Виконавець, який відпо­відає за обробку Відобра­ження в регістрах обліку Пото­чне місце збері­гання Відпові­дальний за збері­гання
Прибутковий касовий ор­дер КО-1 Надхо­дження готівки у касу Бухгалтер з обліку касових операцій Головний бухгал­тер У день виконання Касир КО-3, КО-4, відомість 1.1 до жу­рналу 1 Бух­галте­рія Бухгал­тер з об­ліку ка­сових операцій 3 роки
Видатковий касовий ор­дер КО-2 Видача го­тівки з ка­си Бухгалтер з обліку касових операцій Керів­ник, Головний бухгал­тер У день виконання Касир КО-3, КО-4, розділ 1 журналу І Бух­галте­рія Бухгал­тер з об­ліку ка­сових операцій 3 роки
Журнал ре­єстрації до­віреностей прибуткових та видатко­вих касових ордерів КО-3 Виписані прибутко­ві та вида­ткові ка­сові орде­ри, дові­реності Бухгалтер з обліку касових операцій Про кі­лькість сторінок у журна­лі — ке­рівник, та головний бухгал­тер   Бухгалтер з обліку касо­вих операцій   Бух­галте­рія Бухгал­тер з об­ліку ка­сових операцій 3 роки
Касова книга КО-4 Виконані прибуткові та видат­кові касові ордери, 1 Касир 1 Касир, а про при­йняття відрив­ного ли­ста з ка­совими ордера­ми — бухгал­тер з об­ліку ка­сових операцій У день виконання Касир Журнал 1, відомість 1.1 — звір­ка Каса Касир роки
Книга обліку виданих та прийнятих касових ор­дерів* КО-5 Для обліку грошей виданих довіреній особі, яка виплачує заробітну плату Касир Касир, Довірена особа Записи у книзі на видачу та повернення грошей   Касир   Каса Касир роки
  Платіжна ві­домість П-49, П-53 Виплата зарплати та інші ви­плати Бухгалтер по зар­платі Керів­ник, голо­вний бухгалтер 1 — касиру Після ви- конання, а по зарпла­ ті не піз­ ніше 3-го дня видачі зарплати Касир КО-4 Бух­галте­рія Бухгал­тер з об­ліку ка­сових операцій роки і
Заява на пе­реказ готів­ки Поста­нова НБУ від 14 серпня 2003 року № 337 Здача го­тівки у банк Бухгалтер з обліку касових операцій (касир) Бухгал­тер з об­ліку ка­сових операцій (касир) У день ви­конання Касир КО-2      
Квиганція банку на прийняття грошей   Підтвер­дження здачі го­тівки у банк Банк Банк І У день ви­конання Касир КО-4, роз­діл І жур­налу 1 Бух­галте­рія Бухгал­тер з об­ліку ка­сових операцій 3 роки
Чекова книжка   Отриман­ня готівки у банку Бухгалтер з обліку касових операцій Керів­ник, го­ловний бухгал­тер У день ви­конання Касир КО-4, ві­домість 1.1 журналу 1 Бух­галте­рія Бухгал­тер з об­ліку ка­сових операцій 3 роки

 

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 4765; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.