Біотична система, склад та взаємовідносини між компонентами

Живі компоненти навколишнього середовища в сукупнос­ті являють собою потужний комплекс екологічних факторів, які називають біотичними. З одного боку, це тісно взаємо­пов'язаний комплекс організмів різного рівня розвитку. З іншого боку, біотичні компоненти середовища знаходяться у тісному зв'язку з компонентами різноманітного фізичного оточення. Тому біогенний потенціал важко аналізується і класифікується. В одних випадках - це прямий фізичний вплив живих істот один на одного (паразитизм), у інших -різноманітні форми конкурентних взаємовідносин.

До біотичних факторів відносять: мікроорганізми, кома­хи, черв'яки, рослини, тварини. Всю сукупність живих ком­понентів середовища ділять на дві групи:

- фітогенні (флора);

- зоогенні (фауна).

Рослини знаходяться в постійному взаємозв'язку між со­бою, здійснюючи прямий або непрямий вплив. У природі безперервно спостерігається конкуренція між видами рос­лин. Рослинний покрив здійснює відповідний вплив на роз­виток окремих рослин. У процесі такої боротьби за існування відбувається конкуренція між рослинами, пряма дія якої спостерігається за поживні речовини, воду, світло. Прикла­дом прямого впливу рослинних організмів служить я і! її і цс симбіозу, паразитизму, а також затінення одних рослин ін­шими.

У природі поширеними є зв'язки вищих рослин з нижчи­ми рослинами. Наприклад, симбіоз бобових рослин з бактері­ями, які засвоюють азот з повітря, сприяє накопиченню азо­ту в ґрунті. Багато вищих рослин знаходяться у симбіозі з грибами (мікориза), які поліпшують засвоєння поживних ре­човин ґрунту, переробляючи їх в доступні для рослин сполу­ки. Величезний вплив на ріст і розвиток рослин здійснюють грибкові захворювання (іржа, борошниста роса), будучи при­чиною зміни видового складу рослинності.

Орні землі містять значну кількість мікроорганізмів. Встановлено, що загальна маса мікроорганізмів у чорнозем­них ґрунтах досягає 100...150 т/га. Під їх впливом у ґрунті проходять складні біохімічні процеси, які спричиняють роз­кладання органічної речовини, перетворення її у розчинні сполуки, доступні для рослин.

Комахи мають різноманітне значення. Рослини часто є об'єктом нападу численних комах, які спричиняють пошкод­ження рослин, а, нерідко, знищують значні масиви рослин­ності (сарана). Це сприяє зміні одних видів рослин іншими. Багато комах запилюють рослини, надаючи можливість роз­множення, а, значить, і подальшого поширення рослин.

Суттєвий вплив на рослини здійснюють тварини, при ви­пасанні яких на кормових угіддях змінюється ботанічний склад рослин, а, значить, і кормові якості цих угідь. Тварини поїдають цінні у кормовому відношенні трави, залишаючи шкідливі та отруйні рослини, які з роками займають доміну­юче положення. Одночасно тварини ущільнюють пасовище і при цьому створюють сприятливі умови для цінних кормо­вих рослин. При відсутності догляду за пасовищем і нераціо­нальному його використанні широкого поширення набува­ють малоцінні і шкідливі рослини.

 

Дрібні представники тваринного світу - суслики, сурки, кроти та інші - значно впливають на процеси ґрунтоутворен­ня, а, значить, і на склад рослинності.

В процесі ґрунтоутворення важливу роль відіграють та­кож дощові черв'яки, які перемішують, розпушують ґрунт, створюючи кращі умови для росту і розвитку рослин.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3078; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.