Фітоценотична значимість бур'янів,

Їх динамічність і вплив на агротехнології

З часів виникнення землеробства постійними сусідами лю­дини стали бур'янові угрупування, які призводять до знач­них втрат врожаю і потребують додаткових матеріальних і трудових ресурсів для їх знищення.

Бур'яни - це дикорослі види рослин, що входять до скла­ду агрофітоценозу мимоволі та бажання людини, перешкод­жають її господарчій діяльності, підвищують собівартість продукції рослинництва внаслідок необхідності регулюван­ня їх чисельності.

Узагальнюючи результати наукових досліджень, бур'яно­ві угрупування мають характерні особливості:

- самостійно з'являються у посівах культурних рослин;

- мають інтенсивний ріст вегетативних органів, викорис­товуючи для цього основні ресурси зовнішнього середовища;

- мають дуже короткий період досягнення високої чи­сельності за рахунок високого потенціалу розмноження;

- невибагливі до умов зовнішнього середовища;

- відрізняються особливою конкурентною здатністю по відношенню до культурних рослин.

Бур'янисті рослини є продуктом загального еволюційного процесу, які за короткий термін досягають високої чисель­ності і є постійною проблемою для землеробів.

Висока засміченість полів - це проблема країн з низьким економічним рівнем розвитку країн, що мають низький рі­вень агротехнологій. Останніми роками фактор масової наяв­ності бур'янів на орних землях багатьох країн істотно поси­лився, що є наслідком зниження культури землеробства в ці­лому. Одним із головних показників рівня окультуреності зе­мель є величина потенційної засміченості орного шару ґрун­ту насінням і органами вегетативного розмноження бур'янів, яка за останні роки зросла на третину і сьогодні становить в Україні по ґрунтово-кліматичних зонах, млрд. піт/га: Степ -1,47, Лісостеп - 1,71, І Іолісся - 1,14.

У загальних бур'янових ресурсах насіння бур'янів Украї­ни найбільшу частину становлять представники ботанічних родин:

- лободових (Сhenopodiaceae);

- щирицевих (Аmaranthaceae);

- тонконогових (Роаceae);

- гречкових (Роlygonaceae);

- капустяних (Вrassicaceae) та ін. (табл. 13 ).

Насіння бур'янів за ярусами орного шару ґрунту розміще­не рівномірно, але найбільше його у верхньому 10-сантимет-ровому шарі.

Отже, бур'янисті рослини є компонентами агрофітоцено­зу, будучи сильними конкурентами культурних рослин. Фі­тоценотична значимість бур'янових угрупувань визначаєть­ся наступними положеннями:

- бур'яни засвоюють до 50% внесеного з добривами азо­ту, фосфору і калію;

 

Таблиця 13Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2226; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.