Відносні величини, їх види та способи обчислення


Відносні величини — це статистичні показники, що виражають кількісні співвідношення між явищами або процесами суспільного життя, тобто узагальнюючі показники, які є результатом ділення од­нієї величини на іншу.

Величина, з якою проводиться порівняння, називається основою, базою порівняння.

Відносні величини показують, у скільки разів порівнювана вели­чина більша чи менша за базисну або яку частку перша становить стосовно другої, а в деяких випадках — скільки одиниць певної вели­чини припадає на одиницю базисної величини.

Крім того, вони мають велике значення в аналізі взаємозалежних показників. Абсолютна величина не завжди дає правильну характе­ристику, оцінку явища. Відносні величини абстрагують розходження абсолютних і дають змогу по­рівнювати такі явища, абсолютні величини яких безпосередньо непо­рівнянні.

Відносні величини виражаються у коефіцієнтах, відсотках, промилях, децимилях та в іменованих числах.

У статистиці використовують такі види відносних вели­чин: структури, координації, динаміки, інтенсивності, порівняння, виконання плану (договірних зобов'язань), планового завдання.

Відносна величина структури характеризує склад сукупності. Обчислюється діленням кожної частини сукупності на всю сукуп­ність і виражається у відсотках або коефіцієнтах (структура об’єктів бракон’єрського промислу.

 

Відносна величина динаміки характеризує ступінь зміни явища в часі. Обчислюється діленням показників кожного наступного періо­ду на показники попереднього або початкового і виражається у відсотках, коефіцієнтах (разах).

Наприклад, є дані про кількість виловленої риби в області за 1999-2002 pp. (табл. 1):

Таблиця2. Динаміка вилову риби по області

Рік          
Абсолютна кількість виловленої риби, т          
Темпи зростання, %:                  
ланцюгові     103,0   101,0   97,0  
базисні     103,0   104,0   100,9  

Обчислимо ланцюгові темпи динаміки:

2000 р.: (32247 : 31308)*100% = 103%

2001 р.: (32570 : 32247)*100% = 101%

2002 р.: (31590 : 32570)*100% = 97,0%

 

Визначимо базисні темпи динаміки:

2000 р.: (32240 : 31308)*100 % = 103%

2001 р.: (32570 : 31308)*100 % = 104%

2002 р.: (31590 : 31308)*100 % = 100,9%

 

Ланцюгові темпи динаміки відображають зміну показника за кожний період (рік) відносно попереднього періоду (року).

Базисні темпи динаміки показують накопичені зміни, тобто зміни за рік, два, три. Так, у 2002 p. абсолютна кількість злочинів порівня­но з 1999 p. зросла на 282, або на 0,9 % (100,9-100).

Відносні величини інтенсивності характеризують ступінь наси­ченості досліджуваним явищем певного середовища розвитку або проживання. Обчислюються діленням різнойменних величин і вира­жаються іменованими числами (коефіцієнти народжуваності, смерт­ності, злочинності).

У статистиці використовується багато показників від­носної величини інтенсивності.

 Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 362;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.