Основні бухгалтерські проводки з обліку власного капіталу


 

Зміст господарської операції Дебет Кредит
Відображено суму зареєстрованого статутного капіталу, неоплаченого учасниками
Відображено суму заборгованості акціонерів на різницю між продажною і номінальною вартістю розміщених акцій
Погашено заборгованість засновниками за внесками    
до статутного капіталу:    
основними фондами
іншими необоротними матеріальними активами
нематеріальними активами
виробничими запасами
товарами
коштами в касу підприємства
коштами на рахунки в банках
Спрямовано прибуток до статутного капіталу
Зменшено статутний капітал у зв'язку з виходом учасників або за рахунок зменшення номінальної вартості акцій
Викуплено акції власної емісії 30,31

Закінчення табл. 15.1

 

Здійснено повторний продаж викуплених акцій:    
на суму придбання 30,31
на суму перевищення вартості продажу над вартістю придбання 30,31
на суму перевищення вартості придбання над вартістю продажу 421, 425,443  
Анульовано викуплені акції:    
на номінальну вартість
на суму перевищення ціни придбання над номінальною вартістю 421,425 або 443  
на суму перевищення номінальної вартості викуплених акцій на вартістю їхнього придбання
Спрямовано прибуток на створення резервного капіталу
Використано кошти резервного капіталу на покриття збитків звітного періоду
Використано кошти резервного капіталу на дивіденди за привілейованими акціями
Збільшено статутний капітал за рахунок резервного капіталу
Нараховані дивіденди акціонерам (учасникам)
Нараховані дивіденди списані за рахунок нерозподіленого прибутку
Відображено збиток, отриманий у результаті господарської діяльності
Відображено прибуток, отриманий в результаті господарської діяльності

 

Контрольні питання для самодіагностики

 

1. Роль і призначення статутного капіталу.

2. Наведіть склад неоплаченого і вилученого капіталу.

3. Наведіть склад додаткового капіталу.

4. Порядок створення і використання резервного капіталу.

5. Наведіть склад нерозподіленого прибутку і непокритих збитків, їх формування.

 

Тема 16. Облік зобов’язань

 

16.1. Поняття зобов'язань.

16.2. Загальна схема закупівель товарно-матеріальних цінностей.

16.3. Види кредитів і порядок їх отримання в установах банку.

16.4. Суть поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.

16.5. Облік розрахунків з бюджетом.

16.6. Склад довгострокових зобов'язань.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1969; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.