Особливості відображення в обліку складових власного капіталу і рахунки для їх обліку

 

Статутний капітал є основним джерелом формування активів та інвестування підприємства. Сума статутного капіталу фіксує загальну суму активів, внесених власниками в капітал підприємства.

Облік статутного капіталу в бухгалтерії підприємства (фірми) починається з моменту реєстрації його в державному реєстрі суб'єктів підприємництва та закінчується при вибутті підприємства з державного реєстру (банкрутство, припинення діяльності та ін.). Для обліку операції з реєстрації та змін статутного капіталу призначений синтетичний рахунок 40 "Статутний капітал". Рахунок відкривається на підприємствах державної та колективної власності. На державних підприємствах на цьому рахунку відображається вартість основних засобів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, якими наділені підприємства для виробничої та господарської діяльності.

У колективних підприємств (акціонерних товариствах, ТОВ та ін.) сума статутного капіталу дорівнює сумі активів, внесених власниками. В акціонерних товариствах сума статутного капіталу дорівнює загальній номінальній вартості випущених акцій. Акція є одиницею власності та характеризується як цінний папір без встановленого терміну обертання. Вона підтверджує членство власника в акціонерному товаристві і його право на управління ним, а також надає право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також надає право участі власника при розподілі капіталу у випадку банкрутства акціонерного товариства.

Акціонерні товариства випускають прості акції, що дають їхнім власникам право голосу на загальних зборах акціонерів. Бланки акцій враховуються на забалансовому рахунку 08 "Бланки суворої звітності".

Учасники інших господарчих товариств мають свою частку в статутному капіталі, що вказується в настановних документах.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу, за кожним засновником, учасником, акціонером.

За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинне відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Джерелом формування пайового капіталу слугують кошти фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності.

Для обліку та узагальнення інформації про суми пайових внесків призначений рахунок 41 "Пайовий капітал". За кредитом рахунку показується збільшення пайового капіталу в результаті внесків пайовиків, за дебетом – його зменшення у зв'язку з виходом учасників. Суми паїв, що підлягають поверненню вибулому членові товариства, встановлюється з урахуванням фінансового стану та боргових зобов'язань товариства. Що стосується додаткових внесків, то вони вносяться пайовиками добровільно і можуть бути повернуті на першу вимогу.

Щорічно при розподілі прибутку на обов'язкові та додаткові пайові внески за рішенням зборів пайовиків нараховуються дивіденди. За згодою пайовиків вони можуть бути спрямовані на збільшення паю власника.

До складудодаткового капіталу включають емісійний дохід, інший вкладений капітал, дооцінку активів, безоплатно одержані необоротні активи та інший додатковий капітал.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:

421 "Емісійний дохід"

422 "Інший вкладений капітал"

423 "Дооцінка активів"

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

425 "Інший додатковий капітал"

На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття чи амортизації зазначених активів, зменшення їх корисності.

На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків, зокрема, капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів.

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом – його зменшення.

Резервний капітал включає суму всіх наявних резервів, створених відповідно до чинного законодавства або Статуту підприємства за рахунок нерозподіленого прибутку.

В акціонерних товариствах цей фонд створюється в розмірах, визначених Статутом підприємства, але не менше 15 % статутного капіталу. Сума щорічних відрахувань до резервного капіталу здійснюється за рахунок чистого прибутку в розмірі не менше 5 % суми чистого прибутку товариства за рік. За рахунок резервного капіталу покриваються непередбачені витрати, збитки, сплата боргів підприємства при його ліквідації.

Для господарчих товариств, створених відповідно до Закону України "Про господарчі товариства", обов'язковість і мінімальний розмір резервного капіталу встановлений ст. 14 цього Закону, де зазначене, що в товаристві створюється резервний фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 % статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань у резервний фонд таких товариств не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку товариства за рік.

Для узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу підприємства призначений рахунок 43 "Резервний капітал". За кредитом цього рахунку відображається створення резервів, за дебетом – їхнє використання. Сальдо рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду. Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами і напрямками використання.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – прибуток підприємства, що залишився після виплати доходів власникам і формування резервного капіталу або сума непокритого збитку. Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу.

Розраховується сума нерозподіленого прибутку поточного року за формулою:

 

ПН1 = ПН0 + НП – Врк – Д, (15.4)

де ПН1 – прибуток нерозподілений поточного року;

ПН0 – прибуток нерозподілений минулих років;

НП – чистий прибуток поточного року;

Д – сума дивідендів за поточний рік;

Врк – внески на поповнення резервного капіталу.

Сума непокритого збитку відображається в балансі в дужках і при підрахунку підсумку першого розподілу пасиву вираховується, зменшуючи в такий спосіб власний капітал.

Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків поточного і минулих років, а також використаної цього року прибутку призначений рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)". За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом – збитки та використані прибутки. Сальдо рахунку може бути як дебетове, так і кредитове. Кредитове сальдо показує залишок невикористаного прибутку на кінець звітного року, а дебетове – суму деяких збитків минулих і поточного років.

Вилучений капітал – це фактична вартість акцій власної емісії або частин, викуплених акціонерним товариством у його учасників.

Викуплені акції можуть бути реалізовані або анульовані протягом року. Викуплені акції в обліку відображаються за ціною придбання. У випадку анулювання акцій зменшується статутний капітал.

Для обліку вилученого капіталу призначений рахунок 45 "Вилучений капітал". За дебетом рахунку 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії часток викуплених господарчим товариством у його учасників, за кредитом – вартість анульованих або перепроданих акцій та часток. Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (внесків, паїв).

Неоплачений капітал – це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Згідно з чинним законодавством акціонери (учасники, власники) можуть оплатити свою частку в капіталі фірми як коштами, так і переданими засобами (будинок, устаткування, обчислювальна техніка і нематеріальні активи), виробничими запасами, цінними паперами і т. п. Основні та оборотні активи, передані в натуральній формі в рахунок оплати акцій (частки в капіталі) оцінюються за домовленістю.

Для узагальнення інформації про зміни в складі капіталу призначений рахунок 46 "Неоплачений капітал". За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарчого товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом – погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) і за кожним засновником (учасником) товариства.

Усі перераховані рахунки відносяться до 4 класу "Власний капітал і забезпечення зобов'язань" Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій. Основні бухгалтерські проводки з обліку власного капіталу наведені в табл. 15.1.

 

Таблиця 15.1

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2081; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.044 сек.