ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Нормативна

1. Закон України "Про підприємництво" від 27.03.91. № 888 - XII (зі змінами і доповненнями).

2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91 № 1561 - ХП (зі змінами і доповненнями).

3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХІУ

 

Основна.

5. ВасиленкоВ.О., Ткаченко ТІ. Стратегічне управління: Навч. посіб. / 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, 2003. - 400 с.

6. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 1998. - 296 с.

7. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз. Навчально-мето­дичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2002.-198 с.

8. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник. — К.: Алерта, 2006. - 404 с.

9. Забелин П.В., Мойсеева Н.К. Основьі стратегического управлення: Учеб. пособие. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - 195 с.

10. Идрисов А.Б., Картьгшев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ зффективности инвестиций. - М.: Филинь, 1997.-272 с.

11. Карлоф Б. Деловая стратегия. - М.: Зкономика, 1991.-291 с.

12. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М: "Инфра-М"; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000.-288 с.

13. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет й принятие финансовьіх реше-ний / Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 408 с.

14. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навчаль­ний посібник. - К.: НТУУ «КПІ», 2001. - 560 с.

15. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. - К.:МАУП, 2000.-128 с.

16. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. под ред. В.А. Микрюкова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

17. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібн. 2-ге вид. - Львів: «Новий світ - 2000», «Альтаїр - 2002», 2003. - 272 с.

18. Стратегическое планирование: Учебник / Под ред. З.А. Уткина. - М.: Зкмос, 1999. - 440 с.

19. Шайкан А.В. Стратегічний-.аналіз як необхідний інструментарій стратегічного управління вітчизняними підприємствами в сучас­них умовах господарювання / Стратегія розвитку України (еконо­міка, соціологія, право): Наук, журнал. - Вин. 1-2. - К.: НАУ, 2004. -С. 133-137.

20. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник-К.: КНЕУ, 1999.-384 с.

21. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. 3-є изд. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 416 с.

22. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для ву-зов, 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2001. - 448 с.

Додаткова

23. Ансофф И., Макдоннел 3. Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. - СПб.: ПитерКом, 1999.

24. Бланк И.А. Инвестиционньїй менеджмент. — К.: «Итем», 1995. — 448 с.

25. Бланк И.А. Управление прибьілью. -К.: Ника-Центр, 1998. - 544 с.

26. Бланк И.А. Финансовьій менеджмент: Учеб. курс. — К.: Ника-Центр, 1999. - 528 с.

27. Ван Хорн Дж:. Основи управлення финансами / Пер. с англ'. - М.: Финансьі и статистика, 1997. — 800 с.

28. Волков И.М. Грачева М.В. Проектний анализ: Учебник для вузов.

- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 423 с. : •

29. Долан 3. Дж:., Линдсей Д. Микрозкономика / Пер. с англ. — СПб.: АО "Санкт-Петербург оркестр", 1994. - 448 с.

30. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація і банкрутство під­приємств. - К.: ЦУЛ, 2007. - 176 с.

31. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод, посібн. -К.:КНЕУ, 2000.-263 с.

32. Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і анти-кризове управління підприємством. - К.: Кондор, 2007. - 272 с.

33. Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навч. посіб. / А.Б. Кондрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. - К.: ЦУЛ, 2007.-208 с.

34. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація і банкрутство підприємств. - К.: ЦУЛ, 2005. - 168 с.

 

 


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 223; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.