Інженерно-технічна служба готелю


Водопостачання і теплопостачання

Каналізація

Санітарно-технічне обладнання

Центральне опалення

Системи вентиляції та кондиціонування повітря

Освітлення

Транспортні системи в готелі

Слабкострумові установки

Телефонний зв 'язок

Внутрішній оперативний зв 'язок

Радіотрансляційна і телевізійна мережа

Система безпеки в готелі

Функції та структура інженерне-техничної служби

Сучасні готелі мають в своєму складі велике і складне інженерно-технічне обладнання. Це центральне опалення, ка­налізація, гаряча і холодна вода, протипожежна система, вен­тиляція і сміттєпроводи. Будівлі готелів обладнані електроме­режею, телефонами, радіо- і телевізійними установками, сиг­налізацією. Встановлено швидкісні сучасні ліфти.

Інженерно-технічне обладнання розглядається як комп­лекс готових, постійно діючих умов, спрямованих на задово­лення культурно-побутових потреб проживаючих у готелі.

Для правильної експлуатації інженерного обладнання в кожному готелі необхідно мати технічну документацію: паспорт будівлі, план кожного поверху, схеми систем опалення, кана­лізації, водопроводу, вентиляції, електроосвітлення, паспортна ліфти.

Для постійного нагляду за станом інженерно-технічного обладнання в штат готелів вводяться спеціальні посади: інже­нери технічних пристроїв, електрики, слюсарі-механіки, сан­техніки та ін.

У великих готелях постійно працює інженерно-технічна бри­гада, що очолюється головним інженером готелю. У невеликих готелях, де немає штатних посад, інженерно-технічними питан­нями займається директор або старший адміністратор.

Водопостачання і теплопостачання

Однією з основних проблем є постачання готелю водою для питних і господарських потреб. Для цього готельний будинок повинний бути оснащений відповідним водопровідно-каналі­заційним обладнанням.

Готельні споруди, що будуються на освоєних територіях, забезпечуються водою від міської водопровідної мережі. Неве­ликі об'єкти, що стоять поза міською забудовою, мають само­стійне постачання з рік, свердловин і колодязів.

Водопровідна вода в готельних об'єктах повинна бути при­датна для пиття, незалежно від того, для яких цілей вона вико­ристовується.

Каналізація

Каналізаційне обладнання готельних об'єктів тісно пов'я­зане з водопровідним обладнанням. Каналізаційними трубами відводять забруднену воду з кухні, пральні, санвузлів.

Каналізаційні пристрої пральні мають бути пристосовані для прийому великої кількості води, що містить хімічні і ме­ханічні забруднення. У зв'язку з цим правильний відвід стоків з пральні має велике значення. Необхідно влаштувати велику кількість спусків у підлогах, а також уловлювачі води під праль­ними машинами і центрифугами. Це невеликі колодязі, при­значені для разового відводу великої кількості води. Каналіза­ційна мережа в готельних пральнях повинна відповідати загаль­ноприйнятим вимогам до каналізації.

У виробничих приміщеннях ресторану каналізаційна си­стема повинна забезпечувати справне відведення води. Необ­хідно установити жировідділювачі, що служать для затримки жиру і відходів.Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 353; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.