Освітлення в інтер'єрі

Важливим елементом інтер'єру є світло і освітлення.

Штучне освітлення в приміщеннях готелів виконує утилі­тарну й естетичну функції.

Утилітарна функція визначається гігієнічними нормами, що забезпечують нормальну зорову працездатність людини.

Естетична функція визначається архітектурно-художніми вимогами. Штучне освітлення виявляє і підкреслює внутрішній простір і тектонічну систему, масштабність інтер'єру, забезпе­чує єдність стилістичного вирішення за допомогою форм світильників і їхнього світлорозподілу.

Рівень освітленості приміщення визначає його ком­фортність, що залежить від обраного прийому освітлення.

Сучасні принципи пристроїв штучного освітлення залежать від об'ємно-просторового вирішення приміщення і його функцій. Функції приміщення впливають на вибір прийому освітлення, що визначає види джерел світла і світильників, їхній світлорозподіл і місце розташування, декоративність і систему освітлення. У приміщеннях готелів можуть використовуватися як загальні, так і місцеві системи освітлення.

Виконуючи утилітарне призначення, штучне освітлення бере участь одночасно в загальній композиції інтер'єру. Освіт­лення впливає на зорову оцінку інтер'єру — сприйняття його просторового і планового вирішення. Роль світла як художньо­го засобу особливо велика в архітектурі інтер'єру настільки складного комплексу, якими є приміщення громадського при­значення готелів.

Вирішальне значення для художньої і психологічної оцін­ки штучного освітлення мають такі фактори: насиченість при­міщення світлом, яскравість поверхні та її розподіл.

Різні варіанти насиченості світлом і розподілу яскравостей надають приміщенню індивідуальний характер, завдяки чому той самий інтер'єр може сприйматися при різних системах ос­вітлення по-різному.

При виборі системи штучного освітлення необхідно брати до уваги особливості приміщення. Особливості приміщень гро­мадського призначення готелів полягають у такому:

• єдність простору вестибюльної групи приміщень;

• поділ єдиного простору на окремі приміщення і зони;

• різний характер приміщень: парадний — вестибюля, інтимний — холів, офіційний — бюро оформлення тощо;

чіткість орієнтування приїжджаючих.

Крім власне освітлення, світло може виконувати також композиційні завдання. За допомогою освітлення можна зону-вати приміщення. Це може бути досягнуто різним шляхом. На­приклад, для цієї мети може бути використана комбінована си­стема освітлення. Тут загальне освітлення здійснюється вбудо­ваними крапковими світильниками, місцеве — підвісними світильниками. Прийнятий ритм вбудованих крапкових світильників («зоряне небо») сприяє композиційному об'єднан­ню вестибюля, холу, фойє. Світильники місцевого освітлення використовуються як засіб локалізації окремих зон.

Найбільш виправданим з художньої точки зору є одночас­не використання для створення зорової ілюзії світла і кольору.

Освітлення необхідне для виділення декоративних еле­ментів інтер'єру. Разом з тим світло саме може бути декоратив­ним елементом. В останньому випадку використовуються такі його властивості, як яскравість, світловий ритм, кольоровість, за допомогою яких можна створити ілюзію декоративної обробки поверхні. Якщо рівна поверхня асоціюється з незмінною її яскравістю, то рельєфна здається різною за яскравістю (грані рельєфу утворюють різкий перехід яскравостей, криволінійні форми — поступовий перехід від однієї яскравості до іншої).

Для підсвічування елементів декоративного оздоблення інте­р'єру доцільно використовувати загальне освітлення приміщен­ня або зони. Спеціальне (локальне) освітлення декоративних елементів доцільне лише в тому разі, якщо воно є органічною частиною композиції декоративного оздоблення інтер'єру.

Основним завданням при проектуванні штучного освітлен­ня є вибір освітлювальних приладів та їхнє розташування.

У вестибюлях, холах необхідне рівномірно розсіяне освіт­лення; сходи доцільно виділяти більш інтенсивним і контраст­ним світлом як елемент, що пов'язує дві різні частини готелю: громадську і житлову; освітлення коридорів повинне сприяти швидкій орієнтації відвідувачів. При цьому основний потік світла повинний бути спрямований на двері номерів.

Місцеве освітлення призначається для освітлення робочих місць: бюро оформлення, місця відпочинку, столу чергового по поверху, прилавків кіосків та вітрин.

Місце адміністратора і бюро оформлення вважається доб­ре освітленим, якщо його не затінюють ані працюючий, ані відвідувачі, якщо немає відбиття від паперу, ключів та інших блискучих і яскравих предметів. При цьому необхідно, щоб джерело світла залишалося схованим від очей.

Світло в холі повинно бути м'яким, розсіяним. Крім загаль­ного освітлення, тут повинне бути також передбачене освітлен­ня місцеве: настільні світильники, підвіси або торшери з ков­паками з матеріалів, що розсіюють світло, а також вбудовані пристрої розсіяного і відбитого світла.

Місце чергового по поверху вважається добре освітленим, якщо працюючий також не затінює робочу поверхню; має бути передбачене освітлення місця для ключів, пошти й ін. Дотри­мання цих умов досягається розташуванням освітлювального приладу з лівого боку, згори або спереду. При цьому світиль­ник повинний бути широкого світлорозподілу із застосуванням розсіювача (щоб уникнути осліплення).

Освітлення кіосків і рекламних вітрин зводиться головним чином до «ефектної» подачі рекламованої продукції. Прийоми

освітлення, що є одним з головних художніх засобів сучасної реклами, досить різноманітні.

Таким чином, у різних приміщеннях вестибюльної групи повинні бути передбачені різна освітленість і насиченість світлом простору. Тому найбільш доцільною вважається лока­лізована система освітлення, ефективна не лише з погляду ар­хітектурно-художнього, але і з експлуатаційних розумінь.


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 227; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.