Функції та структура інженерно-технічно ї служби

Інженерно-технічна служба покликана забезпечити:

• надійне та ефективне функціонування номерного і підсоб­ного фонду готелю, об'єктів зовнішнього благоустрою, озе­ленення та інших приналежних готелю об'єктів;

• оперативний контроль технічного стану та експлуатації готелю, підготовки його до роботи.

• участь у розробці генерального плану розвитку готелю у своїй сфері діяльності, планів реконструкції і утримання готелю;

• забезпечення безперебійної роботи всіх технічних при­строїв та споруд готелю, що перераховані вище;

• визначення потреби в засобах на фінансування необхід­них робіт з інженерно-технічного забезпечення готелю;

• взаємодія з державними органами з питань, що належать

до компетенції інженерно-технічної служби.

Управління інженерно-технічною службою здійснюється на принципі єдиноначальності. Інженерно-технічну службу очолює головний інженер готелю, який призначається і звільняється з посади генеральним директором готелю.

Головний інженер готелю несе персональну відпові­дальність за виконання покладених на службу завдань і здійснення нею своїх функцій.

У функції інженерно-технічної служби входить регулярне, відповідно до затвердженого графіка, проведення обстеження санітарного і технічного стану готелю, території, що прилягає до готелю, об'єктів комунального призначення і зовнішнього благоустрою, що обслуговуються інженерно-технічною служ­бою, оцінка якості виконання проведених службою робіт і на­дання послуг, складання за результатами обстеження і перевірок актів.

Інженерно-технічна служба несе відповідальність за збе­реженість об'єктів, що обслуговуються, наданих службових при-> мішень та іншого майна. ,,,., Інженерно-технічна служба готелю повинна:

мати список всіх об'єктів, що обслуговуються нею;

• мати дані про території, що прилягають до готелю;

• мати акти технічного стану готелю і території, що приля­гає до готелю;

• мати перелік, періодичність і обсяги робіт з утримання і ремонту готельного фонду, граничні терміни виконання заявок готельних служб;

• мати графік (періодичність) проведення обстежень якості утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

• складати річний кошторис і калькуляцію собівартості робіт з утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

проводити огляд технічного і санітарного стану об'єктів
готельного фонду, санітарно-технічного та іншого облад­нання;

• виконувати необхідні ремонтні роботи, а також ліквідову­вати аварії;

• взаємодіяти з представниками органів державного нагля­ду і контролю, пожежної охорони.

• здійснювати під час опалювального сезону опалення но­мерного фонду.

Розвиток інженерно-технічної служби в діяльності готелю має розглядатися як одне з його найважливіших стратегічних завдань. Загальна спрямованість інженерно-технічної служби пов'язана з вирішенням комплексу питань ремонтно-технічного обслугову­вання, модернізації і реконструкції обладнання готелю.

Фахівці служби повинні мати успішний досвід розробки регламентуючої, конструкторської, ремонтної і технологічної документації, що дозволить істотно підсилити інженерно-те­хнічний супровід робіт, виконуваних ремонтною службою го­телю, а також освоїти нові напрямки з розробки керівної техніч­ної, конструкторської і технологічної документації для прове­дення ремонту нових видів обладнання готелю.

Фахівці з комп'ютерного забезпечення мають розробляти програмне забезпечення, або здійснювати нагляд за встанов­леною придбаною інформаційною системою автоматизації про­цесу управління готелем, яка дозволяє надати в режимі реаль­ного часу інформацію, необхідну для будь-якій службі готелю, а також автоматизувати робочі місця фахівців різних служб го­телю. Застосування такого програмного продукту підвищує про системи пожежної сигналізації, радіотрансляційної мережі та інших інженерних систем мають бути зосереджені в диспет­черській інженерного обладнання.


Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 311; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.