Функції та структура інженерно-технічної служби


Інженерно-технічна служба покликана забезпечити:

• надійне та ефективне функціонування номерного і підсоб­ного фонду готелю, об'єктів зовнішнього благоустрою, озе­ленення та інших приналежних готелю об'єктів;

• оперативний контроль технічного стану та експлуатації готелю, підготовки його до роботи.

• участь у розробці генерального плану розвитку готелю у своїй сфері діяльності, планів реконструкції і утримання

готелю;

• забезпечення безперебійної роботи всіх технічних при­строїв та споруд готелю, що перераховані вище;

• визначення потреби в засобах на фінансування необхід­них робіт з інженерно-технічного забезпечення готелю;

• взаємодія з державними органами з питань, що належать

до компетенції інженерно-технічної служби.

Управління інженерно-технічною службою здійснюється на принципі єдиноначальності. Інженерно-технічну службу очолює головний інженер готелю, який призначається і звільняється з посади генеральним директором готелю.

Головний інженер готелю несе персональну відпові­дальність за виконання покладених на службу завдань і здійснення нею своїх функцій.

У функції інженерно-технічної служби входить регулярне, відповідно до затвердженого графіка, проведення обстеження санітарного і технічного стану готелю, території, що прилягає до готелю, об'єктів комунального призначення і зовнішнього благоустрою, що обслуговуються інженерно-технічною служ­бою, оцінка якості виконання проведених службою робіт і на­дання послуг, складання за результатами обстеження і перевірок

актів.

Інженерно-технічна служба несе відповідальність за збе­реженість об'єктів, що обслуговуються, наданих службових при­міщень та іншого майна.

Інженерно-технічна служба готелю повинна:

• мати список всіх об'єктів, що обслуговуються нею;

• мати дані про території, що прилягають до готелю;

• мати акти технічного стану готелю і території, що приля­гає до готелю;

• мати перелік, періодичність і обсяги робіт з утримання і ремонту готельного фонду, граничні терміни виконання заявок готельних служб;

• мати графік (періодичність) проведення обстежень якості утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

• складати річний кошторис і калькуляцію собівартості робіт з утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

• проводити огляд технічного і санітарного стану об'єктів
готельного фонду, санітарно-технічного та іншого облад­нання; і

• виконувати необхідні ремонтні роботи, а також ліквідову­вати аварії;

• взаємодіяти з представниками органів державного нагля­ду і контролю, пожежної охорони.

• здійснювати під час опалювального сезону опалення но­мерного фонду.

Розвиток інженерно-технічної служби в діяльності готелю має розглядатися як одне з його найважливіших стратегічних завдань. Загальна спрямованість інженерно-технічної служби пов'язана з вирішенням комплексу питань ремонтно-технічного обслугову­вання, модернізації і реконструкції обладнання готелю.

Фахівці служби повинні мати успішний досвід розробки регламентуючої, конструкторської, ремонтної і технологічної документації, що дозволить істотно підсилити інженерно-те­хнічний супровід робіт, виконуваних ремонтною службою го­телю, а також освоїти нові напрямки з розробки керівної техніч­ної, конструкторської і технологічної документації для прове­дення ремонту нових видів обладнання готелю.

Фахівці з комп'ютерного забезпечення мають розробляти програмне забезпечення, або здійснювати нагляд за встанов­леною придбаною інформаційною системою автоматизації про­цесу управління готелем, яка дозволяє надати в режимі реаль­ного часу інформацію, необхідну для будь-якій службі готелю, а також автоматизувати робочі місця фахівців різних служб го­телю. Застосування такого програмного продукту підвищує продуктивність праці у декілька разів.

Основними цілями інженерно-технічної служби готелю є:

• забезпечення умов проживання, що відповідають стандар­там якості;

• зниження витрат готелю і, відповідно, тарифів при під­тримці стандартів якості наданих послуг. Основними способами досягнення зазначених цілей є удос­коналення інженерно-технічної служби і санітарного і техніч­ного обладнання готелю.

Для реалізації поставлених завдань у готелі варто передба­чити реформування існуючої інженерно-технічної служби.

Інженерно-технічна служба готелю повинна займатися та­кими питаннями:

• інженерно-технічне обслуговування номерного і допоміж­ного фонду готелю;

• ресурсопостачання (теплопостачання, електропостачання, водопостачання і водовідведення);

• благоустрій території, що прилягає до готелю (озеленен­ня, санітарне очищення й утилізація відходів);

• побутове обслуговування (банно-пральне господарство).

Основною характеристикою інженерно-технічної служби готелю є її необхідність для функціонування системи життєза­безпечення готелю.

Ця служба має розробляти та впроваджувати комплекс ре­сурсозберігаючих заходів, які дозволять значно зменшити за­гальний обсяг споживання ресурсів за рахунок запобігання не­виправданим витратам електроенергії, води, газу тощо.

Функції персоналу інженерно-технічної служби готелюГоловний інженер готелю керує роботою технічного персо­налу і контролює результати його роботи. Несе відповідальність за правильну експлуатацію опалювальної системи, водопоста­чання, каналізації, засобів зв'язку, інформаційних систем, за безперебійну роботу технічного обладнання. Контролює до­тримання правил охорони праці і техніки безпеки працівника­ми. Аналізує технічний стан електромонтажного і сантехнічного обладнання, доводить до відома керівництва необхідність його ремонту або заміни. Розробляє поточні і перспективний плани технічного переобладнання.

Старший енергетик забезпечує безперебійну роботу, пра­вильну експлуатацію енергетичного і сантехнічного обладнан­ня, електричних і теплових мереж, повітропроводів, водопро­воду і каналізації.

Здійснює контроль за дотриманням інструкцій з експлуа­тації, технічним обслуговуванням і наглядом за енергообладнанням і електричними мережами. Несе відповідальність за протипожежні заходи.

Електромонтер:

• забезпечує нормальне функціонування світлових точок у всіх приміщеннях готелю;

• усуває аварії електроосвітлення і відновлює дію світлових і силових точок;

• стежить за справністю електросвітильників, внутрішньої електропроводки, вимикачів, штепселів, телевізійних уста­новок, чистотою освітлювальної арматури, люстр, елек­тричних ламп;

• ремонтує електронагрівальні прилади й інші електричні прилади;

• стежить за роботою і здійснює поточний ремонт зовнішніх (вуличних) світлових реклам. Ліфтер:

• спостерігає за роботою ліфта;

• вживає необхідних заходів у аварійних ситуаціях;

• підтримує у чистоті і порядку внутрішню частину кабі­ни і поверхових майданчиків перед ліфтом на всіх по­верхах.

Слюсар-сантехнік: • стежить за справністю санітарно-технічного обладнання

і нормальним надходженням води до опалювальних приладів,

санітарно-технічних установок;

• усуває пошкодження трубопроводів, замінює санітарно-технічні прилади (ванни, унітази, умивальники), прочи­щає каналізацію при її засміченні;

• стежить за правильною експлуатацією санітарно-техніч­них приладів, не допускає витоку води;

• робить профілактичний ремонт санітарно-технічних при­ладів. Ландшафтний архітектор (озеленювач):

• розробляє за кресленнями і ескізами планування і художнє оформлення газонів, клумб;

• підготовляє посадковий матеріал;

• займається посадкою саджанців, дерев, чагарників, квітко­вих рослин;

• здійснює стрижку газонів, квітників, формувальну обрізку (підстригання) крон дерев, чагарників;

• проводить профілактичний догляд рослин в інтер'єрі;

• несе відповідальність за збереженість і належний стан зе­лених насаджень

 

Питання та завдання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте технічні системи сучасного готелю.

2. Наведіть структуру та функції інженерно-технічної служби го­телю.

3. Охарактеризуйте системи водопостачання, теплопостачання, каналізаційного та сантехнічного обладнання, центрального опален­ня та освітлення.

4. Охарактеризуйте важливість системи вентиляції та кондиціонування повітря.

5. Опишіть транспортні системи готелю.

6. Розкрийте функції внутрішнього оперативного зв 'язку.

Глава 7Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 446; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.