Функції і задачі контролінгу

 

Основною метою контролінгу є орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей, які стоять перед підприємством. Наприклад, досягнення певного рівня прибутку, рентабельності чи продуктивності організації при заданому рівні ліквідності, завоювання частки ринку, усунення конкурентів і т.д.

Ціль системи контролінгу визначає основні її функції. Серед фахівців в області обліку не існує єдиної думки щодо цього питання. Так, наприклад, Штрайт Б., Петрик Є. дотримуються тієї точки зору, що контролінгу властиві функції планування, контролю, регулювання й інформаційна функція. Проф. Івашкевич В.Б. зупиняється тільки на трьох функціях контролінгу: інформаційній, контрольній, функції управління. Сухарева Л.О. і Петренко С.М. відзначають інформаційну, обліково-контрольну, аналітичну функції і функцію планування. Мельник Л.Г. і Карінцева О.І. виділяють наступні функції контролінгу: інформаційну, функції координації планів діяльності, планування, контролю, ревізії та внутрішнього аудиту, методологічного забезпечення та внутрішнього консалтингу. Терещенко О.О. вважає, що для контролінгу характерні функції координації, фінансової стратегії, планування та бюджетування, бюджетного контролю, внутрішнього консалтингу та методологічного забезпечення, внутрішнього аудиту та ревізії. Проф. Єпіфанов А.О. та проф. Козьменко С.М. відзначають окрім інформаційної функції, функцій обліку, підтримки процесу планування та контролю за реалізацією планів ще й функцію оцінки процесів, що протікають, функцію виявлення відхилень, їх причин та розробки рекомендацій для керівництва щодо уникнення причин, які визвали ці відхилення, а також функцію проведення спеціальних досліджень.

Проаналізувавши різні точки зору щодо цього питання, слід відмітити ті, які в найбільшій мірі відповідають його функціональному призначенню.

Функції контролінгу представлені на рис. 1.2.

 

 

 
 

 

 


Рис. 1.2. Функції контролінгу

 

Функції і задачі контролінгу наступні:

1. Формування інформаційних каналів та інформаційне забезпечення діяльності:

- створення системи збору й обробки інформації;

- розробка архітектури інформаційної системи;

- стандартизація інформаційних каналів і носіїв;

- вибір методів обробки інформації;

- збір і систематизація даних, найбільш значущих для прийняття рішень;

- забезпечення економічності функціонування інформаційної системи.

2. Стратегічне та оперативне планування:

- формування системи комплексного планування;

- розробка методів планування;

- визначення необхідної для планування інформації;

- визначення джерел і шляхів одержання інформації;

- координація процесу обміну інформацією;

- перевірка пропонованих планів на повноту і реалізуємість.

3. Бюджетування:

- розробка та постійне удосконалення внутрішньої методики прогнозування та бюджетування;

- забезпечення процесу бюджетування;

- участь у розробці інвестиційних та інших бюджетів.

4. Бюджетний контроль:

- внутрішній (управлінський) облік;

- участь у складанні річних, квартальних і місячних звітів;

- аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих;

- забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розробка заходів щодо їх нейтралізації;

- виявлення та ліквідація вузьких місць на підприємстві;

- своєчасне реагування на появу нових можливостей (виявлення та розвиток сильних сторін);

- підготовка звіту про виконання бюджетів і розробка пропозицій щодо коригування планів і діяльності (рапортування);

5. Внутрішній аудит та ревізія:

- забезпечення постійного контролю за дотриманням співробітниками встановленого документообігу, процедур проведення операцій, функцій і повноважень згідно з покладеними на них обов’язками;

- проведення внутрішнього аудиту та координація власної діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту підприємства;

- забезпечення збереження майна підприємства.

6. Методологічне забезпечення та внутрішній консалтинг:

- розробка методичного забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів;

- надання консультацій і рекомендацій керівництву підприємства та структурним підрозділам у процесі розробки стратегії, планування, розробки і впровадження нових продуктів, процесів, систем.

 Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 61; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.