Зведений бюджет структурного підрозділу підприємства

Найменування підрозділу Бюджети Разом зведений бюджет
фонду оплати праці матеріальних витрат спожиання енергії амортизації інших витрат
             
             

 

Як додаток до зведеного бюджету підрозділу складають функці­ональні бюджети за відповідними статтями (елементами) витрат: ма­теріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування в соціальні фонди, амортизація, інші витрати. Кожний бюджет за елементами витрат включає відповідні статті і складається за певною формою.

Управління фінансами значною мірою залежить від правиль­ного вибору вихідних даних для розроблення прогнозних бюджетів.

Вихідними даними для розроблення прогнозного зведеного бюджету на рік є:

прогноз виручки від реалізації продукції (робіт, послуг);

узагальнені дані щодо постійних витрат виробництва з роз­поділом їх за основними видами продукції, що дає змогу не тіль­ки правильно оцінити її рентабельність, а й підвищити ефектив­ність поточного управління фінансами;

змінні витрати за кожною товарною групою продукції;

прогноз питомої ваги бартеру і взаємозаліків в обсязі реалі­зації продукції підприємства;

прогноз податкових зобов’язань, потреби в банківських кре­дитах та можливості їх повернення;

дані щодо основних виробничих і резервних фондів підпри­ємства.

Надзвичайно важливою інформацією є дані про: різницю між часом відвантаження і часом оплати продукції; питому вагу по­ставок продукції на умовах попередньої оплати; поставок, що оплачуються протягом одного—трьох місяців після відвантажен­ня; поставок за бартером. Узагальнення цієї інформації дає змогу спрогнозувати реальне надходження грошових коштів по підпри­ємству в плановому періоді (місяць, квартал, рік).

Орієнтовна структура управління формуванням зведеного бю­джету, що узагальнює діяльність з фінансового прогнозування і планування, наведена нарис. 11.6.

 

Рис. 11.6. Рекомендована структура управління формуванням зведеного бюджету підприємства


З метою забезпечення організації ефективної системи бюдже- тування на підприємстві необхідно виділити такі центри відпові­дальності (ЦВ):

ЦВ по доходах, що включають комерційні служби та служби маркетингу;

ЦВ по витратах — виробничі і технічні служби;

ЦВ по прибутку — фінансові служби;

ЦВ по інвестиціях — технічні та фінансові служби.

Чітке визначення складу центрів відповідальності забезпечує ефективне впровадження наскрізної системи фінансового плану­вання на підприємстві.

Зведені бюджети підприємства на рік, квартал, місяць форму­ються планово-економічною службою за окремими статтями ви­трат, що наведені в табл. 11.4.

Складовими для формування зведеного бюджету є: вихідні прогнозні дані; виробнича програма; баланс прибутків і збитків; баланс підприємства; звіт про рух грошових коштів.

Зведений бюджет підприємства включає дохідну і витрат­ну частини з таким складом статей. Оптимальним є такий варі­ант бюджету, коли дохідна частина дорівнює витратній час­тині.

Дохідна частина бюджету формується на основі плану прода­жу (реалізації) продукції і плану фінансових надходжень з інших джерел. Крім того, необхідно врахувати залишки коштів на бала­нсових рахунках підприємства і змін в оплаті відвантаженої про­дукції. На основі всіх цих даних складають зведений план фінан­сових надходжень (за місяць, квартал, рік).

Зведений план фінансових надходжень дасть змогу сформува­ти видаткову частину бюджету підприємства на контрольний пе­ріод (місяць, квартал, рік).

Витрати зведеного бюджету планують на основі таких вихід­них даних: плану-графіка податкових виплат; бюджету фонду оплати праці; плану-графіка платежів у державні цільові фонди; бюджету матеріальних витрат у розрахунку на планову виробни­чу програму; бюджету електроенергії; плану-графіка погашення кредитів; бюджету інших витрат.

В умовах затримання платежів за відвантажену продук­цію чи взаємозаліку зустрічних платежів фактична дохідна частина бюджету зменшується, тому для ліквідації дефіциту бюджету оперативно переглядають (коригують) бюджет за си­стемою пріоритетів фінансування поточних витрат підприємства.


Таблиця 11.4.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 68; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.