Розрахунок гудвілу по підприємствах «д» і «м»

(перший спосіб)

Показник Сума, грн
Сума сплаченої винагороди (80 % статутного капіталу у фінансо­вій звітності підприємства «Д») 80 000
Справедлива вартість чистих активів підприємства «Д» на дату придбання:
Грошові кошти (1000)
Інвестиції (4000)
Короткострокова дебіторська заборгованість (30 000)
Довгострокова дебіторська заборгованість (див. розрахунок нижче) (17 153)
Резерв безнадійної заборгованості
Машини і обладнання (60 000)
Інші основні засоби (транспортні засоби та ін.) (25 000)
Нематеріальні активи — програмне забезпечення (2000)
Кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками 23 000
Кредиторська заборгованість — бюджет
Передоплати отримані
Підсумок: справедлива вартість чистих активів підприємства «Д» на 31.12. 2002 р. 103 653
Частка, яка належить підприємству «М» (80 %) 82 922
Підсумок: гудвіл (2922)

 

У даному разі підприємство «М» планує, що придбане підпри­ємство «Д» в майбутньому працюватиме з прибутком. Таким чи- иом, оскільки сума негативного гудвілу не перевищує справедли­ву вартість придбання немонетарних активів, то гудвіл підлягає амортизації протягом терміну використання, який не перевищує 20 років.

Підприємство «М» прийняло рішення відносно терміну амор­тизації гудвілу протягом 20 років. Отже, протягом одного року після придбання підприємства «Д» на витрати має бути списана амортизація гудвілу на суму 1/20 від загального його розміру на дату придбання: 146 грн.

У випадку, якщо підприємство «М» передбачає, що діяльність підприємства «Д» буде збитковою, негативний гудвіл підлягає списанню на результати діяльності об’єднання підприємств у консолідованій фінансовій звітності рівномірно протягом періоду передбаченої збиткової діяльності.

Розрахунок гудвілу другим способом здійснюється так:

Таблиця 10.16

Розрахунок гудвілу по підприємствах «д» і «м»

(другий спосіб)

Показник Сума, грн
Чисті активи підприємства «Д» На 31.12. 2003 р. На дату придбання Різниця
Статутний капітал 100 000 100 000
Накопичений прибуток минулих років
Переоцінка основних засобів до ринкової вартості (машини і обладнання) 15 000 20 000 (5000)
Переоцінка основних засобів до рин­кової вартості (інші основні засоби) (5000)
Переоцінка нематеріальних активів до ринкової вартості   (3000)
Інвестиції (500) (500)
Дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості (10 275) (12 847)
Чиста вартість активів підприємства «Д» 111 225 103 653
lima для розрахунку Частка меншості Гудвіл Нерозподілений прибуток групи

 

Альтернативний варіант розрахунку гудвілу за П(С)БО 19 можна провести у такий спосіб (табл. 10.17):

Таблиця 10.17






Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 69; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.