Горизонтальний аналіз балансу підприємства

Стаття балансу На поча­ток року На кінець року Абсолютне відхилення, тис. грн Відносне відхилення,%  
Активи
Необоротні активи
Основні засоби, первинна вартість 624,4 1297,1 672,7 107,74
Основні засоби, кінцева вартість 514,2 1074,0 559,8 108,87
Нематеріальні активи, пер­винна вартість 2,2 4,2 90,9
Нематеріальні активи, кінцева вартість 1,4 0,9 -0,5 -35,71
Незавершене будівництво 1,8 4,1 2,3 127,78
Необоротні активи, усього 666,2 1079,0 412,8 61,96
Активи
Виробничі запаси 551,0 377,8 - 173,2 -31,43
Незавершене виробництво 52,9 29,1 -23,8 - 44,99
Готова продукція 121,1 115,6 -5,5 -4,5
Грошові кошти, у національній валюті 80,9 66,5 - 14,4 - 17,79
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 893,2 1219,7 325,9 36,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками 271,7 269,0 -2,7 -0,97
Інша поточна дебіторська заборгованість 902,8 29,9 - 872,9 - 96,69
Інші оборотні активи 117,2 105,3 - 11,9 -10,15
Оборотні активи, усього 2879,1 2212,9 - 666,2 -23,14
Активи, усього 3545,3 3291,9 - 253,4 -7,15

 


Стаття балансу На поча­ток року На кінець року Абсолютне відхилення, тис. гри Відносне відхилення, %
Пасиви
Власний капітал
Статутний капітал 177,2 177,2
Інший додатковий капітал 459,4 459,4
Нерозподілений прибуток 433,3 402,4 -30,9 -7,14
Власний капітал, усього 1069,6 1039,0 -30,6 -7,14
Довгострокова заборгованість
Облігації до оплати    
Довгостроковий банківський кредит    
Довгострокова заборгованість, усього    
Короткострокова заборгованість
Кредиторська заборгова­ність 1288,3 504,0 - 784,3 - 60,87
Поточні зобов’язання за розрахунками 236,9 757,8 520,9 219,88
Інші зобов’язання 0,5 46,1 45,6
Банківська позика 950,0 945,0 -5 -0,53
Заборгованість за податками
Короткострокова заборго­ваність, усього 2475,7 2252,9 - 222,8 -9,07
Пасиви, усього 3545,3 3291,9 - 253,4 -7,15

 

Що стосується структури оборотних коштів, то можна за­значити, що вона значно погіршилася. Виробничі запаси змен­шилися за рік на 173,2 тис. грн, або на 31,43 %. Зменшилася та­кож величина готової продукції (на 5,5 тис. грн) і грошові кошти (на 14,4 тис. грн). Усе це свідчить про скорочення оборотних ко­штів підприємства і негативні тенденції у його роботі. Водночас збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги — в абсолютному виразі на 325,9 тис. грн (або на .16,4 %). Це означає, що підприємство фактично кредитувало своїх партнерів по бізнесу, які вчасно не розраховувалися за то­вари та послуги, що надавалися підприємством. Але, з іншого


боку, якщо підприємство має надійних партнерів, то слід очіку­вати надходження коштів у наступних періодах, що має поліп­шити ситуацію з показниками ліквідності.

Аналіз пасивів підприємства показує, що зобов’язання підпри­ємства скоротилися, у тому числі короткострокові зобов’язання зме­ншилися на 222,8 тис. грн (9 %). Це відбулося внаслідок значного скорочення кредиторської заборгованості (на 784,3 тис. грн). Таким чином, підприємство вчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Проте значно (більше, ніж утричі) збільшилися поточні зобов’язання за розрахун­ками, у тому числі з оплати праці й за авансами, що одержані від ін­ших підприємств у рахунок майбутніх поставок продукції.

При цьому слід зазначити, що динаміка показників ліквідності є позитивною. Зменшення короткострокової заборгованості під­приємства збільшує ліквідність підприємства і його фінансову стійкість.

Аванси, отримані підприємством, на кінець року майже удвічі менші дебіторської заборгованості за товари та послуги, що надані підприємством.

Аналіз балансу підприємства свідчить, що підприємству слід поліпшити показники фінансової стійкості та ліквідності, а саме:

покращити взаємовідносини із постачальниками і споживачами продукції, поліпшити ситуацію із дебіторською заборгова­ністю підприємству і використати інші резерви поповнення обо­ротних коштів;

поліпшити структуру оборотних активів, підвищити швидкість їх обертання, збільшити обсяг продукції, що виготовляється та реалізується;

зменшити поточну заборгованість підприємства, ширше ви­користовувати довгострокові кредити банків.

Вертикальний аналіз балансу дає змогу зробити висновок про структуру балансу у звітному періоді, а також проаналізува­ти динаміку цієї структури. Технологія вертикального аналізу полягає у тому, що загальну суму балансу приймають за 100 % і кожну статтю фінансової звітності подають у вигляді процентної частки від прийнятого базового значення.

Проведемо вертикальний аналіз на підставі попередніх даних балансу реального умовного підприємства (табл. 10.2).

Здійснюючи вертикальний аналіз балансу підприємства, можна зробити такі висновки.

Частка обігових активів у балансі підприємства є значною: на початок року вона становила понад 80 %. Проте протягом аналізованого року відбулося скорочення цієї частки. Зрозуміло, що скорочення частки оборотних коштів позначається негативно на показниках фінансової стійкості та ліквідності, адже це свідчить про зменшення запасів, розмірів виробництва, готівки для при­дбання матеріально-речових факторів виробництва.

 

 

Таблиця 10.2

Стаття балансу На початок року На кінець року Частка, % до суми балансу на початок року Частка, % до суми балансу на кінець року
Активи
Необоротні активи
Основні засоби, первинна вартість 624,4 1297,1 17,6 39,4
Основні засоби, залишкова вартість 514,2 1074,0 14,5 32,7
Нематеріальні активи, первинна вартість 2,2 4,2 0,06 0,1
Нематеріальні активи, залишкова вартість 1,4 0,9 0,04 0,03
Незавершене будівництво 1,8 4,1 0,05 0,1
Необоротні активи, усього 666,2 1079,0 18,8 32,8
Активи
Виробничі запаси 551,0 377,8 15,6 11,5
Незавершене виробництво 52,9 29,1 1,5 0,9
Готова продукція 121,1 115,6 3,4 3,7
Грошові кошти, у національній валюті . 80,9 66,5 2,3 2,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 893,2 1219,7 25,2 37,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками 271,7 269,0 7,7 8,2
Інша поточна дебіторська заборгованість 902,8 29,9 25,5 0,9
Інші оборотні активи 117,2 105,3 3,3 3,2
Оборотні активи, усього 2879,1 2212,9 81,2 67,2
Активи, усього 3545,3 3291,9

 

 

Таблиця 10.2

 


Стаття балансу На початок року На кінець року Частка, % до суми балансу на початок року Частка, % до суми балансу на кінець року
Пасиви
Власний капітал
Статутний капітал 177,2 177,2 5,0 5,4
Інший додатковий капітал 459,4 459,4 12,9 14,0
Нерозподілений прибуток 433,3 402,4 12,2 12,2
Власний капітал, усього 1069,6 1039,0 30,6 31,6
Короткострокова заборгованість
Кредиторська заборгованість 1288,3 504,0 36,3 15,3
Поточні зоов’язання за розрахунками 236,9 757,8 6,7 23,1
Інші зобов’язання 0,5 46,1 0,0 1,4
Банківська позика 950,0 945,0 26,8 28,7
Короткострокові заборгованості, всього 2475,7 2252,9 69,4 68,4
Пасиви,усього 3545,3 3291,9

 

Частка основних засобів має тенденцію до збільшення, причому протягом року відбулося зростання питомої ваги основних засобів у сумі балансу в 1,7 раза. З одного боку, це явище свід­чить про політику підприємства щодо розширення його матеріа­льно-технічної бази підприємства та технічного переозброєння. З іншого боку, підприємство погіршило свої показники ліквідно­сті й фінансової стійкості внаслідок вилучення коштів на попов­нення необоротних активів.

Власний капітал підприємства становить 30,6 % — на початок року і 31,6 % — на кінець року від загальної суми пасивів. Це свідчить про низьку платоспроможність, низькі показники ліквід­ності і фінансової стійкості та високий рівень ризику підприємс­тва стати банкрутом.

Довгострокових зобов’язань підприємство не має, але на кі­нець року в нього з’явилися відстрочені податкові зобов’язання. Проте негативним явищем є наявність досить великої частки ко­роткострокових заборгованостей, які у структурі пасивів станов­лять за звітний період 68—69 %.


Отже, основними висновками, зробленими під час вертикаль­ного аналізу балансу підприємства, можуть бути такі:

—структура статей балансу демонструє тенденцію до зрос­тання частки основних засобів і незначного зменшення частки оборотних активів;

—проявляється негативна тенденція до збільшення частки де­біторської заборгованості і зменшення грошових коштів у націо­нальній валюті.

Підприємству слід вдатися до аналізу сгрукгури видатків, налаго­дити стабільніші зв’язки з постачальниками, а також посилити конт­роль за витратами, запобігаючи нецільовому витрачанню ресурсів.

Отже, аналіз балансу підприємства у горизонтальному і вер­тикальному розрізах показав, що підприємству бракує оборотних активів, а це позначається на рівні показників фінансової стійко­сті та ліквідності. Зокрема, спостерігається значне зростання час­тки короткострокових зобов’язань і подальше зменшення частки грошей у сумі балансу. Частка власного капіталу є незначною ве­личиною (біля ЗО %), що говорить про велику ймовірність банк­рутства аналізованого підприємства.

Аналіз звіту про фінансові результати підприємства

Звіт про фінансові результати — це звіт про доходи, ви­трати і фінансові результати роботи підприємства.

Звіт про фінансові результати (форма № 2) складається з трьох розділів. Структура прибутків за розділом І звіту про фінансові результати показана на рис. 10.1.

За звітом про фінансові результати визначають чистий прибуток (збиток) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Отже, процес розрахунку при­бутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі етапи:

визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продук­ції (товарів, робіт, послуг);

розрахунок валового прибутку (збитку);

визначення фінансового результату — прибутку (збитку) — від операційної діяльності;

розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності піс­ля оподаткування;

визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

 

1. Фінансові результати
Дохід (виручка) від реалізації продукції (тварів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Вироби
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Валовий: прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Управління
Адміністративні витрати

Збут
Витрати на збут

Інші операційні витрати
Операційна діяльність
Фінансові результа ти від операційної діяльності: прибуток

збиток
Дохід від участі в капіталі
Інша діяльність
Інші фінансові доходи (прибутки)

Інші доходи (прибутки)
Фінансові втрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток
Звичайна діяльність
збиток

Податок на прибуток від звичайної діяльності:
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток
збиток
Надзвичайна діяльність
Надзвичайні: прибуток

збиток
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий: прибуток
збиток

 

Рис. 10.1. Структура прибутку у звіті про фінансові результати підприємства

 

У розділі II звіту про фінансові результати операційні витрати (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати) подаються в розрізі економічних елементів (рис. 10.2).

 

 

 


Рис. 10.2. Взаємозв’язок класифікації операційних витрат за функціями та економічними елементами

Структура другого розділу звіту про фінансові результати на­ведена у табл. 10.3.

 

 

Таблиця 10.3


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 91; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.048 сек.