Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання

Адекватність та ефективність моделі фінансового менеджмен­ту на підприємстві, її відповідність потребам ринкового середовища передбачає органічну інтеграцію в структуру такої моделі функціонально-організаційного блоку, на який буде покладено завдання управління сукупністю ризиків, що виникають у проце­сі здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктом господарювання. При цьому управління такими ризи- кими спрямоване насамперед на забезпечення стабільності фі­нансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання у просторі та часі, а також підтримання належного рівня його кон­курентоспроможності у короткостроковій та довгостроковій перспективах. Досягнення таких цілей можливе за умови виконання таких вимог, зокрема:

належне обґрунтування управлінських фінансових рішень та ідентифікації господарських ризиків, пов’язаних із такими рішеннями;

оцінювання рівня ризику, який пов’язаний із реалізацією го­сподарських операції та/або їх сукупністю;

визначення та аналіз взаємозв’язку між ідентифікованим ри­зиком та іншими параметрами фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

обґрунтування доцільності прийняття ризику та розрахунок максимальної величини утримання ризику;

пошук методів нейтралізації ризику та оцінювання їх ефективності для кожної окремої господарської операції та/або їх сукупності;

забезпечення уникнення, покриття або ж перерозподілу ри­зиків підприємницької діяльності суб’єкта господарювання у просторі та часі;

оцінювання ефективності діяльності фінансового менеджера підприємства щодо управління ризиками.

Джерелом усієї сукупності ризиків, що формуються в результаті здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктом господарювання, є будь-яке управлінське фінансове рі­шення щодо тієї чи іншої господарської операції, яка здійснюється в рамках згаданих вище напрямів діяльності підприємства. Тому управління ризиками є об’єктивною необхідністю та обов’язковою умовою ефективності моделі фінансового менеджменту на підпри­ємстві. При цьому управління ризиками забезпечує узгодженість фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання за та­кими напрямами, як операційна та інвестиційна діяльність, фінансу­вання та фінансовий контролінг (рис. 9.1), які в сукупності і фор­мують систему фінансового менеджменту на підприємстві.

У свою чергу, трансформація результативності моделі управ­ління фінансовими ризиками підприємства в її ефективність у ринкових умовах господарювання безпосередньо залежить від рі­вня адекватності фінансово-математичного, інформаційно-мето­дологічного, а також нормативно-правового забезпечення такої моделі специфічним потребам фінансового менеджменту на конкретному підприємстві. При цьому під поняттям забезпечення моделі управління ризиками (операційними, інвестиційними та фінансовими) необхідно розуміти сукупність інформаційних ка­налів, механізмів та форм збору, первинного зведення, узагаль­нення та обробки фінансової інформації з метою покриття потреб виявлення, ідентифікації, оцінки та нейтралізації господарських ризиків у рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяль­ності суб’єкта господарювання.

 

 

Рис. 9.1. Місце ризиків у функціонально-організаційній структурі фінансового менеджменту

 

Виходячи з цього можна стверджувати, що ефективне забез­печення моделі управління фінансовими ризиками передбачає, зокрема, вирішення таких проблемних питань:

аналіз умов виникнення і формування комерційних ризиків та визначення факторів, що зумовлюють їх абсолютну величину;

класифікація комерційних ризиків та їх взаємозв’язок із фі­нансово-господарською діяльністю суб’єкта господарювання;

формулювання критеріїв прийняття управлінських фінансо­вих рішень щодо господарських операцій, які характеризуються наявністю ризику (невизначеності);

формулювання концепції управління ризиками суб’єкта гос­подарювання, що відповідає потребам його фінансово-господар­ської діяльності.

Зупинимося на визначених проблемах детальніше.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 65; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.