Розрахунок поточної вартості доходів та інвестиційних витрат

Показники Облікова вартість витрат і доходів, тис. гри Коецієнт дисконтування за умови, що г = 0,12 Дисконтована сума витрат і доходів, тис. грн
Проект А Проект Б Проект А Проект Б
Інвестиційні витрати, тис. грн 1267,5
У тому числі: перший рік 0,893 669,75
другий рік 0,797 597,75
Дохід, тис. грн Перший рік 0,89 357,2
Другий рік 0,797 318,8
Третій рік 0,712 427,2 284,8
Четвертий рік 0,636 381,6 254,4
П’ятий рік 0,567 113,4 226,8
Шостий рік 0,507 50,7 202,8
Сьомий рік 0,452 45,2
Усього доходів 1018,1 1644,8

 

Якщо зіставити дисконтований дохід з дисконтованою сумою інвестиційних витрат, то можна переконатися в перевагах друго­го проекту:

 

NPVa = 1018,1 -1267,5 =-249,4 тис. гри.

 

NPVB= 1644,8 - 1500 = + 144,8 тис. фн.

 

У процесі оцінки ефективності інвестиційних проектів широ­ко використовують також показник внутрішньої норми дохідно­сті. Він характеризує ставку дисконту, за якої дисконтована вар­тість чистого грошового потоку за інвестиційним проектом дорівнює теперішній вартості інвестиційних витрат за ним. Отже, внутрішня норма дохідності являє собою таку ставку дисконту, за якої показник чистої приведеної вартості за інвестиційним проектом набирає нульового значення.

Внутрішня норма дохідності визначає максимально допустиму ставку дисконту, за якої можна інвестувати кошти без яких- небудь втрат для власника. Її значення знаходять із такого рівняння:

 

 

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він визначає очікувану норму дохідності або максимально допусти­мий рівень інвестиційних витрат у проект, що оцінюється. IRR має бути вищим середньозваженої ціни інвестиційних ресурсів:

 

IRR > СС,

 

де СС — середньозважена ціна інвестиційних ресурсів.

Якщо ця умова витримується, інвестор може прийняти проект, у противному разі його слід відхилити.

Визначення показника внутрішньої норми дохідності на прак­тиці є досить складним процесом, змістом якого є послідовний багатоваріантний вибір різних ставок дисконту з поступовим на­ближенням до нульового значення чистої приведеної вартості за інвестиційним проектом. З метою спрощення таких розрахунків складено спеціальні фінансові таблиці та комп’ютерні програми, які дають змогу автоматично визначати показник внутрішньої норми дохідності за різних значень грошових потоків за інвести­ційними проектами.

Значення показника внутрішньої норми дохідності за конкрет­ним інвестиційним проектом може бути інтерпретоване як рівень чистого грошового потоку, яким можна отримати на інвестований капітал у процесі реалізації цього проекту. Одне й те саме значен­ня показника внутрішньої норми дохідності можна отримати за ін­вестиційними проектами з різною структурою чистого грошового потоку як за обсягом, так і в часі (кількості досліджуваних інтер­валів часу реалізації інвестиційних проектів). Тому в процесі фі­нансового аналізу і розрахунків цього показника завжди розгля­дають і зіставляють структуру та розподіл у часі дисконтованих чистих грошових потоків за різними інвестиційними проектами (у нашому прикладі проекти А і Б) — тільки за цих умов порівняння показників внутрішньої норми дохідності за ними буде коректним.

Значення IRR знаходять за такою формулою:

 

При цьому повинні дотримуватися такі нерівності:

 

\

Позитивне інвестиційне рішення про реалізацію проекту на основі показника внутрішньої норми дохідності можна прийняти за умови, що значення цього показника перевищує ставку диско­нту, яка дорівнює мінімальному рівню норми прибутку на ринку капіталу з урахуванням відповідного рівня інвестиційного ризику.

Показники NPV\ IRR взаємно доповнюють один одного. Якщо NPV вимірює масу отриманого доходу, то IRR оцінює спромож­ність проекту генерувати дохід з кожної гривні інвестиції.

Приклад 8.2.

Потрібно знайти значення IRR для проекту вартістю 5 мли грн, який приноситиме дохід протягом чотирьох років по 1 млн грн щорічно.

Візьмемо довільно два значення ставки дисконтування (г= 15 % I r= 20 % і розрахуємо поточну вартість доходів (табл. 8.5)).

На основі отриманих даних знайдемо значення IRR для даного проекту за вищенаведеною формулою:

 

 

Точність розрахунку IRR залежить від інтервалу між гA і гб. Чим менша довжина інтервалу між мінімальним і максимальним значенням ставки дисконтування, коли функція змінює знак з «+» на «-»,тим більша величина IRR.

Таблиця 8.5


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 69; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.