Pозрахунок вихідних даних для визначення irr

Рік Грошовий ПОТІК, ТИС. фН Варіант А (г = 15 %) Варіант В (г = 20 %)
Kd PV Кі PV
-2700 1,000 - 2700 1,000 -2700
0,870 0,870
0,756 0,694
0,658 0,579
0,572 0,482
Разом
NPV + 156 - 112

 

Існує ще ряд показників оцінки ефективності інвестиційних проектів, які можна розраховувати на основі інформації про гро­шові потоки. Найчастіше з цією метою розглядаються показники: «індекс дохідності інвестицій» (profitability index; PI); «індекс прибутковості інвестицій» (return on investment; ROI)', «період окупності інвестицій» (payback period; РР).

Показник індекс дохідності інвестицій потребує для розра­хунку ту саму інформацію про дисконтовані грошові потоки, що й показник чистої приведеної вартості. Однак при розрахунках індексу дохідності замість знаходження різниці між поточною вартістю інвестиційних витрат і дисконтованою (теперішньою) вартістю майбутнього чистого грошового потоку, пов’язаного з реалізацією інвестиційного проекту, визначають співвідношен­ня цих показників. Загальна формула, за якою ведуться розра­хунки індексу дохідності за інвестиційним проектом, має такий вигляд:

 

 

де ІДІ — індекс дохідності за інвестиційним проектом;

ЧГП — загальна сума дисконтованого чистого грошового по­току за інвестиційним проектом;

ІВ — загальна теперішня вартість інвестиційних витрат за проектом.

Критерій прийняття інвестиційних рішень на основі розрахо­ваного індексу дохідності однаковий для всіх типів інвестицій­них проектів: якщо значення цього показника перевищує одини­цю, інвестиційний проект може бути прийнято до реалізації, і навпаки, якщо його значення менше, ніж одиниця, або дорівнює одиниці, інвестиційний проект має бути відхилений (значення РІ = 1 у цьому разі відповідає значенню ИРУ = 0, економічний зміст якого було розглянуто раніше).

Показник індекс прибутковості інвестицій розраховується на основі інформації про обсяг інвестованого капіталу і суми чи­стого прибутку від операційної діяльності в процесі експлуатації інвестиційного проекту. Цей показник визначають на основі при­бутку за один рік, коли інвестиційний проект має уже експлуату­ватись. Однак у процесі фінансового аналізу інвестиційних прое­ктів розрахунки цього показника можуть проводитися і для різних ступенів використання виробничих потужностей в окремі роки їх експлуатації. Суму чистого прибутку в окремі роки май­бутньої експлуатації інвестиційного проекту має бути відповідно дисконтовано (тобто визначено у теперішній вартості).

Індекс прибутковості інвестицій розраховують за такою формулою:

 

 

де ІПІ — індекс прибутковості за інвестиційним проектом, %;

ЧПР — річна сума дисконтованого чистого прибутку у фазі експлуатації інвестиційного проекту;

ІВ — загальна теперішня вартість інвестиційних витрат за проектом.

Оцінюючи ефективність інвестиційного проекту за індексом прибутковості, необхідно зважити на його недоліки: складність визначення року експлуатації проекту після досягнення ним пе­редбаченої виробничої потужності, який можна вважати най­більш репрезентативним у розрахунках дисконтованого чистого прибутку (бо прибуток збільшується кожного року), використан­ня підприємством пільг у перші роки експлуатації проекту, тому чистий прибуток у цьому періоді не коректно порівнювати з при­бутком в умовах нормального його оподаткування. Для усунення цих недоліків доцільно було б показник річної суми чистого при­бутку розраховувати як середньорічний за весь період експлуата­ційної фази інвестиційного проекту.

Критерієм прийняття інвестиційних рішень на основі розрахо­ваного показника індексу прибутковості інвестицій може бути фактичний рівень прибутковості власного капіталу за операцій­ною діяльністю підприємства. Позитивне інвестиційне рішення щодо реалізації інвестиційного проекту слід приймати, якщо ін­декс прибутковості інвестицій перевищуватиме фактичний рівень прибутковості власного капіталу за операційною діяльністю під­приємства, і навпаки, якщо індекс прибутковості інвестицій буде нижчим, проект має бути відхилено.

Показник періоду окупності інвестицій характеризує обсяг часу, необхідного для повного повернення інвестиційних витрат, пов’язаних із реалізацією проекту. Таке повернення відбувається у формі чистого грошового потоку, який складається із суми як чистого прибутку, так і амортизаційних відрахувань за основни­ми фондами і нематеріальними активами, що використовуються.

Період окупності інвестицій розраховують за такою формулою:

 

 

де ПОІ — період окупності інвестицій за проектом;

ІВ — загальна теперішня вартість інвестиційних витрат за проектом;

ЧГПр — середньорічна сума дисконтованого чистого грошо­вого потоку за інвестиційним проектом.

Показник період окупності інвестицій має суттєву ваду, яку слід враховувати в процесі проведення оцінки ефективності інве­стиційних проектів. Вона полягає в тому, що на його основі не можна врахувати ті чисті грошові потоки, які буде отримано піс­ля повної окупності інвестиційних витрат. Але перевагою цього показника є те, що він чітко визначає, коли підприємство поверне інвестований капітал, що в сучасних умовах жорсткого обмежен­ня вільних грошових коштів має велике значення в процесі оцін­ки інвестиційної привабливості проекту. Кожне підприємство самостійно визначає критеріальне значення показника періоду окупності для різних типів інвестиційних проектів.

Однак роль окремих показників у процесі прийняття інвести­ційних рішень щодо реалізації проектів нерівнозначна.

У виборі методу оцінки ефективності інвестиційних проектів пріоритетним серед розглянутих показників оцінки є показник чистої приведеної вартості, потім — показник внутрішньої но­рми дохідності. Інші оціночні показники слід використовувати в процесі фінансового аналізу інвестиційних проектів лише як до­поміжні.

Управління реалізацією інвестиційних проектів здійснюється в розрізі кожного проекту, який включено до інвестиційної про­грами підприємства і передбачає розроблення календарного пла­ну реалізації проекту, а також розроблення капітального бюджету.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 102; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.017 сек.