Оцінювання ефективності управління активами

 

В умовах формування ринкових відносин принципово зміню­ється філософія господарювання. Вона базується не на витратно­му механізмі господарювання, а на реальному аналізі попиту та пропозиції продукції, товарів, робіт та послуг.

Кардинальним чином змінюється і стратегія управління фі­нансами підприємств, у тому числі їх активами. Ця стратегія орі­єнтована переважно на власні кошти у формі чистого прибутку й амортизаційних відрахувань.

Власники взаємно фінансують один одного через надання ко­мерційного кредиту, випуск і розміщення емісійних цінних папе­рів, фінансовий лізинг; використання інших форм взаємовідно­син. Суб’єкти господарювання в ринковому середовищі несуть повну матеріальну відповідальність своїми доходами і майном за фінансову політику, яку вони проводять. Це положення означає й іншу особливість управління фінансами підприємств — необхід­ність аналітичного підходу до його діяльності. Мається на увазі оцінка ефективності управління фінансами, зокрема активами підприємства. Відсутність такої оцінки може призвести до втрати фінансової стійкості підприємства, його неплатоспроможності в результаті дефіциту грошових коштів і до інших негативних на­слідків. Без оцінки ефективності управління активами неможливо правильне вибрати обґрунтовану стратегічну і тактичну політику управління фінансами підприємства.

Як показують проведені вченими дослідження, на 80 % під­приємств фінансова стійкість залежить від якості довгострокових і середньострокових управлінських рішень щодо управління ак­тивами.

Процес прийняття управлінських рішень показано на рис. 6.10.

Що стосується ефективності управління активами підприємс­тва, то його мета — визначити оптимальну структуру активів підприємства. Вважається, що чим вищий коефіцієнт співвідно­шення оборотних активів і основних засобів підприємства, тим вища ліквідність підприємства і тим нижчий ризик неплатоспро­можності за умови, що інші фактори є незмінними.

Важливим моментом розроблення раціональної фінансової стратегії є діагностика внутрішнього і зовнішнього середовища. Діагностика внутрішнього середовища включає розроблення за­ходів щодо управління оборотними і необоротними активами підприємства.

 

 

Рис. 6.10. Процес прийняття рішень на підприємстві щодо управління активами

 

Ефективне управління оборотними активами полягає в такому.

Вибір оптимального рівня і раціональної структури оборо­тних активів з урахуванням специфіки діяльності кожного під­приємства. При цьому найбільш загальними умовами забезпе­чення раціональної структури оборотних активів для всіх підприємств незалежно від організаційно-правових форм госпо­дарювання та форм власності є такі. По-перше, вартість оборот­них активів (без урахування грошових коштів) має бути більшою або дорівнювати сумі кредиторської заборгованості за товарними операціями. По-друге, сума дебіторської заборгованості на ви­значену дату за балансом повинна бути меншою або дорівнювати загальній сумі кредиторської заборгованості на відповідну дату.

Вибір оптимального рівня джерел формування оборотних активів, ураховуючи при цьому ефективність використання обо­ротного капіталу та ризику, який впливає на фінансову стійкість і платоспроможність підприємства.

Наявність чистого оборотного капіталу, який дає змогу за­безпечити рівень ліквідності балансу підприємства (абсолютної, поточної, загальної). Визначені коефіцієнти повинні перевищувати оптимальні значення або дорівнювати їм. Слід зазначити, що в практиці господарювання мінімальна величина чистого оборотного капіталу має бути не нижче 10 % загального обсягу оборотних активів. Інакше підприємство може втратити платоспроможність.

У разі від’ємного значення чистого оборотного капіталу підприєм­ство змушене залучати кредити комерційного банку.

Забезпеченість підприємства оптимальним розміром гро­шових коштів, який залежить від обсягу виробництва та швидкості оборотності оборотних активів, у тому числі і грошових коштів. Ефективне управління оптимальним розміром грошових коштів досягається прискоренням надходження грошових коштів на поточний рахунок підприємства, скороченням періоду для здійснення розрахунків за відвантажену продукцію, підвищенням ефективності від вкладених грошових коштів. Завдання підви­щення ефективності використання грошових коштів може бути досягнуте через інвестування у високоліквідні фінансові інстру­менти або зберігання тимчасово вільних грошових коштів на де­позитних рахунках комерційних банків. Підвищується ефективність використання грошових коштів за рахунок мінімізації сукупних витрат на їх утримання і зворотної конвертації корот­кострокових вкладень у готівкові засоби платежу.

Вибір оптимального операційного і фінансового циклів че­рез скорочення виробничого процесу, прискорення оборотності дебіторської заборгованості та уповільнення оборотності кредиторської заборгованості.

Оптимізація параметрів розрахункових операцій на основі вимог та потреб моделі управління дебіторською заборгованістю, а також строку іммобілізації фінансових ресурсів у сферу обігу, мінімізація тривалості обороту оборотного капіталу, здійснення розрахунків з постійними покупцями шляхом періодичних пла­тежів, тобто періодичних грошових переказів.

Підвищення ефективності управління необоротними активами полягає в такому:

формування необхідного рівня інтенсивності оновлення окремих груп операційних необоротних активів за рахунок пра­вильно обраної амортизаційної політики;

визначення необхідного обсягу оновлення операційних не­оборотних активів (на простій чи розширеній основі);

вибір найефективніших форм оновлення окремих груп не­оборотних активів (шляхом зіставлення вартості оновлення в розрізі його окремих груп).

Аналіз зовнішнього середовища, здійснюється за такими пара­метрами:

вивчення динаміки цін на необоротні та оборотні активи;

аналіз процентних ставок щодо банківських кредитів;

оцінювання діяльності конкурентів.

За результатами проведеного аналізу виявляються можливі альтернативні варіанти, проводиться їх оцінювання і приймають­ся остаточні управлінські рішення.

 

Питання для самоконтролю

Дайте визначення оборотних активів підприємства.

Охарактеризуйте необоротні активи підприємства.

За якими ознаками класифікуються активи підприємства?

Назвіть основні переваги і недоліки у формуванні оборотних ак­тивів підприємства порівняно з формуванням необоротних активів.

Визначте основні завдання управління виробничими запасами.

Обгрунтуйте необхідність визначення оптимального розміру за­пасів товарно-матеріальних цінностей.

Сутність методів, що застосовуються на підприємстві для визна­чення оптимальної потреби в оборотних активах.

Порядок визначення поточних фінансових потреб підприємства.

Основні завдання управління дебіторською заборгованістю.

Охарактеризуйте показники стану дебіторської заборгованості підприємства.

Методи визначення оптимальної дебіторської заборгованості в плановому періоді.

Основні форми рефінансування дебіторської заборгованості та їх характеристика.

Охарактеризуйте показники ефективності використання грошо­вих коштів.

Порядок визначення оптимального розміру залишку грошових коштів підприємства.

Характеристика моделей стратегії фінансування поточних активів.

Порядок визначення показників, що характеризують ефектив­ність використання необоротних активів.

Джерела фінансування оновлення необоротних активів підприємства.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 70; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.032 сек.