Розрахунок виробничої потужності цехів масового і крупносерійного виробництва

(16.8)

де

Тe. – ефективний фонд часу роботи, год.;

r – такт сходу готових виробів з конвеєру, хв.

 

Такт потокової лінії (r) – це інтервал часу між послідовним випуском двох деталей або вузлів.

 

У багатономенклатурних виробництвах (машинобудування, швейне, трикотажне тощо) проводять укрупнення номенклатури шляхом об'єднання різних найменувань виробів

у групи по конструкторсько-технологічній подібності. Кожну групу виробів приводять до одного базового виробу–представнику, як це відображено у прикладі наведеному у табл. 16.1.

Таблиця 16.1.

Приведення виробів багатономенклатурних виробництв до виробів-представників

Вироби Трудомісткість по діючим нормам, нормо-годин. Коефіцієнт приведення виробів до виробу-представника Кількість виробів згідно виробничої програми Приведена кількість виробів-представників
А1 1,0
А2 0,95
А3 1,1
РАЗОМ    

 

З наведеного прикладу видно, що виріб А1 прийнятий за базовий, коефіцієнт його приведення дорівнює одиниці. Вироби А2 і А3 мають коефіцієнти приведення відмінні від одиниці, відповідно їхня приведена кількість буде відрізнятись від їхньої же кількості згідно виробничої програми. У результаті, в розрахунок виробничої програми замість трьох виробів кількістю 1930 одиниць піде лише один виріб А1 обсягом 1963 одиниці, а решта виробів вважаються приведеними до нього.

У процесі аналізу ефективності використання виробничого устаткування насамперед необхідно мати чіткі дані про величину виробничої потужності на протязі певного періоду. Розрахунок виробничої потужності у часі проводять за допомогою основних динамічних показників зображених на наступній схемі.

 
 

 

 


Рис. 16.3. Динамічні показники виробничої потужності підприємства

 

Різниця між вхідною і вихідною потужністю може бути досить суттєвою. На її зміну впливають численні фактори, основні з яких перераховані нижче.

Фактори приросту виробничої потужності за рахунок:

- впровадження заходів по усуненню вузьких місць;

- підвищення продуктивності обладнання за рахунок модернізації;

- збільшення кількості обладнання, що знаходиться на складах;

- перерозподілу робіт між окремими видами і групами обладнання;

- підвищення коефіцієнту змінності роботи обладнання;

- реконструкції підприємства;

- введення потужностей за рахунок розширення підприємства і нового будівництва та ін.

Фактори вибуття виробничої потужності за рахунок:

- ліквідації основних засобів за рахунок фізичного зносу обладнання;

- ліквідації основних засобів за рахунок морального зносу обладнання;

- продажу виробничого устаткування на сторону;

- передачі виробничого устаткування в оренду (лізинг);

- ліквідації виробничого устаткування в силу форс-мажорних обставин та ін.

Для розрахунку середньорічної виробничої потужності на підприємствах складають баланс виробничої потужності.

Баланс виробничої потужності – система показників, яка відображає зміни потужності залежно від стану та особливостей виробництва, рівня використання обладнання, інших засобів праці, що характеризують випуск продукції.

Баланс виробничої потужності характеризує:

1) виробничу потужність, наявну на початок планового періоду,

2) збільшення потужностей за рахунок організаційно-технічних заходів на діючих підприємствах, введення в дію нових потужностей за рахунок будівництва нових підприємств, розширення та реконструкції діючих, зміни номенклатури і асортименту продукції за рахунок інших підприємств, зміни режиму роботи підприємств через збільшення змінності роботи, підвищення норм продуктивності обладнання тощо,

3) зменшення потужності через вибуття зношених основних фондів стихійне лихо, передачу іншим організаціям, зміну номенклатури й асортименту продукції, режиму роботи підприємства,

4) виробничу потужність на кінець планового періоду,

5) середньорічну виробничу потужність.

Виходячи з наведеної вище характеристики, розрахунок балансу виробничої потужності здійснюється в наступній послідовності:

1. Розрахунок вхідної потужності на початок планового періоду (ПВвх).

2. Розрахунок вихідної потужності на кінець планового періоду (ПВвих.):

 

(16.9)

де

ПВвх – вхідна потужність підприємства, од.;

ПВз – збільшення виробничої потужності внаслідок нового будівництва, реконструкції, технічного переобладнання або інших заходів, од.;

ПВн – збільшення або зменшення виробничої потужності внаслідок зміни номенклатури (трудомісткості) продукції, од.;

ПВв – зменшення виробничої потужності внаслідок вибуття з експлуатації зношеного обладнання, од.

3. Розрахунок середньорічної виробничої потужності (ПВс):

 

(16.10)

де

ПВвх – вхідна потужність підприємства, од.;

ПВззбільшення виробничої потужності внаслідок нового будівництва, реконструкції, технічного переобладнання або інших заходів, од.;

ПВв – зменшення виробничої потужності внаслідок вибуття з експлуатації зношеного обладнання, од.;

m – кількість місяців експлуатації введеної в дію потужності;

n – кількість місяців з моменту вибуття потужності до кінця року.

На підставі розрахованого балансу виробничої потужності проводять розрахунок балансу завантаження обладнання. Його розрахунок є необхідним для визначення повноти завантаження обладнання і визначення вузьких місць виробництва.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 63; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.03 сек.