Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

 

Техніко-технологічна база виробництва (ТТБВ) – це сукупність найбільш активних складових виробничого процесу, яка визначає технологічний спосіб виконання робіт або надання послуг, який здійснюється за допомогою машинної техніки, транспортних, передавальних, діагностичних та інформаційних засобів, організованих в єдину технологічну систему виробничих підрозділів або підприємства.

ТТБВ включає в свій склад технічну і технологічну складові.

Технічна складова ТТБВ містить:

сукупність установок і мереж для забезпечення виробництва всіма видами енергії (енергетична база);

виробничі машини та обладнання, транспортно-переміщуючі машини і засоби;

інформаційно-обчислювальну техніку і засоби зв’язку (технічна база інформаційних процесів).

Технологічна складова ТТБВ складається з:

видобувних, обробних, контрольних та інших операцій, що є частиною виробничого процесу;

сукупності способів і прийомів переробки ресурсів та одержання готової продукції;

комплексу технологічної документації загального та спеціального призначення.

До тенденцій розвитку ТТБВ на сучасному етапі належать:

підвищення наукоємності засобів праці, рівня фундаментальності втілюваних у них знань;

зростання масштабів і розширення спектра застосування сучасного мікроелектронного устаткування;

перетворення засобів праці на технічну цілісність більш високого порядку;

трансформація техніко-технологічних засобів у все більш
універсальні системи;

поглиблення інтеграції окремих елементів і ТТБВ та організаційно-управлінських компонентів виробництва;

підвищення ступеня автоматизації техніки й технічних сис­тем поступовий перехід до гнучкої автоматизації виробництва, зумовленої його кількісним урізноманітненням і зменшенням серійності.

Технічний розвиток – це процес формування і вдосконалення техніко-технологічної бази підприєм­ства, що зорієнтований на кінцеві результати його діяльності.

 

Рівень технічного розвитку ТТБВ визначається за допомогою комплексу показників, які характеризують як підтримку ТТБВ на належному рівні, так і розвиток через нарощування виробництва.

 

Показники технічного рівня ТТБВ можна представити у вигляді наступних груп:

1. Ступінь технічної оснащеності праці:

фондоозброєність праці;

енергоозброєність праці.

2. Рівень прогресивності технології:

структура технологічних процесів за трудомісткістю;

частка нових технологій в загальному обсязі технологій підприємства;

середній вік застосовуваних технологічних процесів;

коефіцієнт використання сировини і матеріалів.

3. Технічний рівень устаткування:

продуктивність;

надійність, довговічність;

питома металомісткість;

середній термін експлуатації обладнання;

частка прогресивних видів обладнання в загальній кількості;

частка фізично та морально застарілого обладнання в загальній кількості.

4. Рівень механізації та автоматизації виробництва:

рівень охоплення працівників механізованою працею;

частка продукції, що виготовляється за допомогою автоматизованих процесів.

Для поглибленої оцінки технічного рівня ТТБВ використовуються також показники, які характеризують галузеві особливості виробництва:

механоозброєність праці (відношення середньорічної вартості машин та устаткування до кількості робітників у найбільшій зміні);

коефіцієнт фізичного зносу устаткування;

коефіцієнт технологічного оснащення виробництва (кількість застосовуваних пристроїв, оснащення та інструментів у розрахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу);

рівень утилізації відходів виробництва;

рівень забруднення природного середовища;

частка екологічно чистої продукції.

Вимоги конкурентоспроможності та світові тенденції визначають основні напрями новітнього технічного роз­витку підприємства:

підвищення якості виготовленої продукції, забезпечення її конкурентоспроможності;

розробка і впровадження ресурсозберігаючих (енергозберігаючих) технологій;

скорочення до максимального рівня витрат ручної праці, поліпшення її умов і безпеки;

підвищення рівня екологічної безпеки виробництва згідно із сучасними вимогами до охорони довколишнього світу й ін.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 91; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.