Класичні методи економічного аналізу

Балансовий метод

Цей метод застосовується при вивченні співвідношення двох груп взаємозалежних показників, підсумки яких повинні бути рівні між собою. Своєю назвою він зобов'язаний бухгалтерському ба­лансу. Особливо широко розповсюджене використання методу при аналізі правильності розміщення і використання господар­ських засо­бів і дже­рел їхнього формування. Прийом балансового ув'язування використо­вується також при вивченні функціональних адитивних зв'яз­ків, зо­крема, під час аналізу товарного балансу, а також для пере­вірки повноти і правильності здійснених розра­хунків у факторному аналізі: загальна зміна результативного показника повинна дорівню­вати сумі змін за рахунок окремих факторів.

1.1.6.5. Факторний аналіз на основі жорстко детермінованих мо­де­лей

Одним із основних понять в економічному аналізі є поняття фак­тора (від лат. factor – той, що робить). В економічних дослід­женнях під фактором розуміють умови, необхідні для проведення даного господарського процесу, а також причину, рушійну силу цього про­цесу, що визначає його чи характер однієї з основних рис. На резуль­тати господарської діяльності впливає безліч фак­торів, що знахо­дять­ся у взаємному зв'язку, залежності й обумов­леності.

Будь-який господарський процес формується під впливом різ­но­манітних факторів. Знання цих факторів і уміння керувати ними дозво­ляє впливати на зміну показників ефективної діяльності підприємства.

Усі фактори, що впливають на результати господарської діяль­ності, можуть класифікуватися за різними ознаками. Насамперед варто виділити наступні групи факторів:

природні (середньомісячні температури, тривалість світлового дня тощо);

соціально-економічні (рівень утворення кадрів, житлові умови та ін.);

виробничо-економічні, що характеризують використання вироб­ни­чих ресурсів підприємства.

В економічному аналізі чинники можуть бути класифіковані за різними ознаками, що дозволяє точніше оцінити місце і роль кожного чинника у формуванні розмірів результативних показ­ни­ків (табл. 1.1).

Природно-кліматичні чинники дуже впливають на результати діяль­ності в сільському господарстві, у видобувній промисловості, лісовому господарстві й інших галузях. Облік їхнього впливу дозволяє точніше оцінити результати роботи суб'єктів господарювання. До соціально-економічних чинників відносяться житлові умови працівників, організа­ція культурно-масової, спортивної й оздоровчої роботи на підпри­ємстві, загальний рівень культури й утворення кадрів і ін. Вони сприя­ють більш повному використанню виробничих ресурсів підприємства і підвищенню ефективності його роботи. Виробничо-економічні чинники визначають повноту й ефективність використання виробничих ресур­сів підприємства і кінцеві результати його діяльності.

Таблиця 1.1


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1451; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.006 сек.