Класифікація прийомів і способів економічного аналізу

Існують різні класифікації методів і прийомів економічного аналі­зу діяльності суб'єкта, який господарює. В основі всіх класифікацій лежать різні ознаки. Одним із найбільш інформативних уявля­ється розподіл при­йо­мів і методів за рівнем їхньої формалізації, тобто за тим, чи мож­ливо вза­галі й у якому ступені описати даний метод за допомогою деяких фор­малізованих (у першу чергу математичних) процедур. За цією логі­кою, всі аналітичні методи можуть бути поділені на неформальні і формалі­зо­вані. Класифікація методів і прийомів аналізу приведена на рис. 1.1.

Неформальні методи (ймовірно, більш правильно назвати їх важ­ко формалізованими) засновані на описі процедур на логічному рівні без допомоги чітких аналітичних залежностей. Велику роль у засто­су­ван­ні цих методів відіграють досвід та інтуїція аналітика. Формалі­зо­ва­­ні методи (іноді їх ще називають математичними) спираються на по­­­пе­редньо задані суворі залежності і правила. Не всі з них рівнозначні що­до складності використовуваного математичного апарата, можли­вості реа­­лізації в практичній діяльності і ступеня поширеності в роботі ана­лі­­­тич­них служб на підприємствах і спеціальних консалтингових фірмах.

У більшості випадків у процесі аналізу (в тому числі експрес-ана­лізу) фінансово-господарської діяльності підприємства застосову­ють у пер­шу чергу неформальні методи, а також класичні методи економіч­но­го аналізу й статистики. Застосування комп'ютерів істотно розшири­ло аналітичний інструментарій, підвищило можливості "ста­рих" ме­то­дів і дало аналітикам нові. Аналітичні пакети того чи іншого обсягу і скла­д­ності є практично в будь-якій бухгалтерській програмі, а також у таб­­лич­них процесорах для персональних комп'ютерів. Сьогод­ні робота з ана­лі­зу діяльності підприємства немислима без застосуван­ня комп'ютерів.

 

Рис. 1.1. Класифікація методів і прийомів, використовуваних
в економічному аналізі діяльності підприємства


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1034; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2019 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.005 сек.