Типова кореспонденція рахунків з обліку доходів фінансової діяльності

 

Зміст операції Дебет Кредит
Нарахований дохід від інвестицій в асоційоване підприємство
Проведена дооцінка інвестицій

Закінчення табл. 19.3

 

Відображено дохід від інвестицій у дочірнє підприємство
Нараховані дивіденди до одержання
Нарахована винагорода за зданий у фінансову оренду актив
Нараховані відсотки за внесками за депозитними рахунками
Отримані на поточний рахунок раніше нараховані дивіденди та винагорода за зданий у фінансову оренду актив
Проведена в обліку дооцінка довгострокових фінансових інвестицій 142,143
Проведена в обліку дооцінка поточних фінансових інвестицій

 

Інвестиційну діяльність характеризують господарські операції, пов'язані із придбанням і реалізацією тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Для обліку доходів інвестиційної діяльності призначений тимчасовий рахунок 74 "Інші доходи", що має такі субрахунки:

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій".

742 "Дохід від відновлення корисності активів".

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці".

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів".

746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

За кредитом зазначених субрахунків відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів) і списання в порядку закриття на субрахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" за кредитом відображається сума отриманого доходу від реалізації фінансових інвестицій, за дебетом – списання чистого доходу на фінансовий результат.

На субрахунку742 "Дохід від відновлення корисності активів" узагальнюється інформація про визнані відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" доходи від відновлення корисності активів".

На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

Дохід від курсової різниці виникає при перерахуванні дебіторської заборгованості, якщо курс НБУ збільшується, і при перерахуванні кредиторської заборгованості, якщо курс НБУ зменшується.

На субрахунку745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку746 "Інші доходи від звичайної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності, від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта придбання над сукупністю витрат на об'єднання підприємств та / або видів їх господарської діяльності сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від інвестиційної діяльності наведена в табл. 19.4.

 

 

Таблиця 19.4

 






Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1696; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.