Види діяльності підприємства


Промислове підприємство, яке зайняте виробництвом продукції, її реалізацією і одержанням фінансових результатів, є основною ланкою розвитку економіки держави. Діяльність підприємств різноманітна і може бути класифікована за наступними ознаками:

за видами діяльності: на виробничу, комерційну, фінансову та ін. Як правило, на більшості сучасних підприємств ці види діяльності функціонують разом, хоча можуть функціонувати і окремо;

за формами власності можуть бути: приватними, державними (різновид – казенні), муніципальними, що знаходяться у колективній власності (акціонерні товариства, ТОВ і т. п.), що знаходяться у власності громадських організацій;

стосовно власника: знаходяться в індивідуальній та у колективній власності.

Серед зазначених вище різноманітних видів діяльності, безперечний пріоритет належить виробничій діяльності підприємства. Промислові підприємства самостійно здійснюють свою діяльність, планують види і обсяги виробництва, розпоряджаються готовою продукцією і отриманим у результаті її реалізації прибутком, після сплати всіх податків, встановлених законодавством України. При цьому значна увага при реалізації тієї або іншої продукції приділяється питанням забезпечення конкурентоздатності продукції. Забезпечення цього завдання досягається шляхом організації ефективного процесу управління витратами виробництва.

Господарсько-виробнича діяльність на будь-якому підприємстві пов'язана зі споживанням сировини, матеріалів, палива, енергії, з виплатою заробітної плати, відрахуванням платежів на соціальне та пенсійне страхування працівників, нарахуванням амортизації, а також з інших необхідних витрат.

Діяльність підприємства розподіляється на звичайну та надзвичайну. Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її проведення. Прикладами звичайної діяльності є виробництво і реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг, реалізація оборотних активів, заготовляння сировини і матеріалів, розрахунки з постачальниками і підрядниками, одержання та погашення кредитів банків, випуск акцій, будівництво і придбання основних засобів і т. ін. [7].

Звичайна діяльність підприємства, у свою чергу, розподіляється на операційну, фінансову та інвестиційну.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю. Отже, операційна діяльність розподіляється на основну та іншу.

При цьому до основної діяльності відносять операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Для виробничого підприємства такими є операції з виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг), для будівельної організації – з виконання будівельно-монтажних робіт, для страхової компанії – з надання послуг зі страхування та ін.

До іншої операційної діяльності відносять операції, пов'язані з одержанням доходів і витрат від реалізації іноземної валюти, реалізації інших оборотних активів, надання в операційну оренду активів, операційної курсової різниці, списання безнадійної дебіторської і кредиторської заборгованості, штрафів, пені та неустойок.

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. До операцій, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства, відносяться:

надходження коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу;

виплати коштів власникам для придбання або викупу раніше випущених акцій;

погашення заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу;

виплата дивідендів власникам;

надходження і повернення основної суми кредитів і позик.

Інвестиційною діяльністю вважають придбання і реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. До інвестиційної діяльності підприємства відносяться операції, пов'язані з:

вибуттям (безоплатна передача, списання) необоротних активів і інших довгострокових активів;

придбанням (продажем) власного капіталу або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств;

авансами й позиками, наданими іншим сторонам, а також їх поверненням;

одержанням доходів (дивідендів, відсотків) від вкладення коштів в інші підприємства.

Надзвичайною діяльністю вважають такі події або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному наступному звітному періоді. Прикладами подій і операцій, що відносяться до надзвичайної діяльності, є: стихійні лиха (землетруси, зсуви, смерчі та ін.), пожежі, техногенні аварії та ін.

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3328;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.