З органами соціального страхування

Нарахування заробітної плати працівникам здійснюється на підставі відповідних первинних документів.

Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади, передбачені штатним розкладом, про привласнені розряди на підставі наказів по підприємству, а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу у звітному місяці.

Для нарахування основної заробітної плати працівникам, яким установлена відрядна оплата праці, необхідно мати підсумок про їхній виробіток за розцінками за виконані роботи.

При нарахуванні заробітної плати фахівцям необхідно при повному робочому місяці проставити встановлений оклад, а при неповному робочому місяці – оклад розділити на кількість робочих днів у даному місяці та отриманий денний заробіток помножити на кількість відпрацьованих днів у місяці.

Заробітну плату робітникам за тарифами розраховують шляхом множення годинної тарифної ставки на кількість відпрацьованих годин.

Розподіл заробітку при бригадній відрядній системі оплати праці провадиться пропорційно коефіцієнтам-годинам. Спочатку визначається заробіток за тарифом шляхом множення тарифних ставок відповідно до розряду на кількість годин, відпрацьованих кожним працівником бригади. Потім визначають коефіцієнт приробітку шляхом розподілу відрядного місячного заробітку всієї бригади на загальний заробіток за тарифом. Для визначення відрядного заробітку кожного учасника бригади необхідно заробіток за тарифом кожного учасника бригади помножити на коефіцієнт приробітку.

Доплата за роботу в нічний час працівникам різних галузей народного господарства встановлюється у розмірі від 20 до 40 % тарифної ставки. Нічним часом роботи вважається час з 22 до 6 години ранку.

За понаднормовий час оплата провадиться в подвійному розмірі тарифної ставки.

Оплата за роботу у вихідні і святкові дні проводиться в подвійному розмірі. При цьому працюючим на окладі подвоюється денний заробіток, а за тарифними ставками і розцінками – подвоюються годинні тарифні ставки. Якщо працівник підприємства відробив святковий день згідно з його змінним графіком, то йому оплачується 100 % його денного заробітку і проводиться ще доплата в розмірі 100 % за роботу у святковий день.

Аналогічно проводиться розрахунок доплат працівникам за час роботи у вихідні дні.

Із сум нарахованої заробітної плати працюючих проводяться утримання, тільки лише дозволені законодавством.

Одним з видів обов'язкових утримань є податок з доходів фізичних осіб, ставка якого становить 15 % оподатковуваного доходу.

Крім податку з доходів фізичних осіб до обов'язкових видів утримань із заробітної плати утримуються внески у фонди загальнообов'язкового державного страхування.

Законами України створені фонди соціального страхування, у тому числі:

1) Пенсійний фонд;

2) Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності й витратами, обумовленими народженням і похованням;

3) Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

4) Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві й професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

Усі фонди створюються за рахунок внесків юридичних і фізичних осіб. Розміри внесків і тарифів встановлюються винятково Законами України.

Підприємства всіх форм власності (крім підприємств, що перебувають на єдиному податку) роблять відрахування в Пенсійний фонд в 2009 р. у розмірі 33,2 % від нарахованого доходу (заробітної плати) працівникам підприємства і у розмірі 4 % від доходу (заробітної плати) працюючих інвалідів. Джерелом таких відрахувань є витрати виробництва продукції (робіт, послуг). Крім того, внесок у Пенсійний фонд роблять фізичні особи у 2009 р. в розмірі 2 % від сум оплати праці.

Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

Облік розрахунків з Пенсійним фондом по внесках і зборам підприємство веде на субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням". За кредитом даного субрахунку відображається нарахування внесків і зборів, а за дебетом – перерахування коштів фонду.

Суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні особи (крім тих, що перебувають на єдиному податку) проводять відрахування у Фонд соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності у 2009 р. в розмірі 1,4 % від суми оплати праці працівникам підприємства, а також утримують збір із заробітної плати працівників підприємства в розмірі від 0,5 до 1 % від нарахованої суми.

Підприємства сплачують у Фонд різницю між нарахованими страховими внесками й витратами, пов'язаними з наданням матеріального забезпечення і соціальних послуг працівникам підприємства. Перерахування зазначених сум проводиться підприємством один раз на місяць (у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період).

Облік розрахунків з Фондом соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності ведеться на субрахунку 652 "За соціальним страхуванням". За кредитом субрахунку відображаються нараховані суми Фонду за рахунок підприємства і утримані внески із працівників, надходження на рахунок підприємства коштів з Фонду, за дебетом – виплати по листках тимчасової непрацездатності, вагітності і пологах, а також перераховані суми Фонду.

Підприємства всіх форм власності (крім підприємств, що сплачують єдиний податок) роблять внески у Фонд страхування на випадок безробіття, розмір яких установлюється у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці працівників підприємства законодавством на календарний рік. У 2009 році розмір таких внесків встановлений на рівні 1,6 %. Крім того, при нарахуванні заробітної плати бухгалтерією підприємства утримується із заробітної плати кожного працівника внесок у Фонд страхування на випадок безробіття в розмірі 0,6 % від сум оплати праці.

Синтетичний облік розрахунків з Фондом соціального страхування на випадок безробіття ведеться на субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття". За кредитом даного субрахунку відображаються нараховані внески підприємством і суми, утримані із заробітної плати працівників, а за дебетом – перераховані суми Фонду. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства перед Фондом по внесках, дебетове сальдо відображає зайві перерахування таких внесків.

Законом України встановлене загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян від нещасного випадку на виробництві і професійному захворюванні, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві. Страхування від нещасного випадку є самостійним видом, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя і здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.

Всі юридичні особи, незалежно від форм власності (включаючи підприємства малого бізнесу, що сплачують єдиний податок) повинні зареєструватися у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків. У момент реєстрації підприємству Фондом видається свідоцтво, у якому вказується тариф страхових внесків, виражений у відсотках. Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки (видам робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюються законом.

На підставі свідоцтва підприємство щомісяця робить розрахунок суми внеску у Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Розміри страхових внесків обчислюються у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих робітників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, обумовлені відповідно до Закону України "Про оплату праці", які підлягають оподаткуванню податком із доходів фізичних осіб.

Бухгалтерський облік розрахунків з Фондом соціального страхування від нещасних випадків ведеться на субрахунку 656 "За страхуванням від нещасних випадків". За кредитом субрахунку відображаються нараховані суми Фонду, а за дебетом – перераховані підприємством на рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Кредитове сальдо показує на наявність заборгованості підприємства перед Фондом по нарахованих сумах. У випадку утворення дебетового залишку на дату балансу, це свідчить про переплату сум Фонду підприємством по відрахуваннях.

Страхові внески нараховуються і утримуються із заробітної плати, розмір якої не перевищує максимальної величини, визначеної Кабінетом Міністрів України.

Облік заробітної плати в системі рахунків – це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, утримань і визначення суми на руки працівникам і віднесення нарахованої суми оплати праці на відповідні рахунки витрат по статтях і об'єктам калькулювання. Синтетичний облік розрахунків по заробітній платі ведеться на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам":

661 "Розрахунки за заробітною платою";

662 "Розрахунки з депонентами";

663 "Розрахунки за іншими виплатами".

За кредитом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" відображаються нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата, премії тощо, а за дебетом – виплата заробітної плати, премій, депонована заробітна плата, а також суми утриманих податків, зборів у фонди соціального страхування, платежів по виконавчих листах, за брак продукції, вартість отриманих товарно-матеріальних цінностей у рахунок заробітної плати. Кредитове сальдо показує на заборгованість підприємства перед своїми працівниками по невиплаченій заробітній платі. Як правило, кредитове сальдо субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" відповідає загальному підсумку суми "на руки".

За кредитом субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами" відображаються суми неодержаної заробітної плати працівниками підприємства з якої-небудь причини у встановлений термін, а за дебетом – виплачена депонована заробітна плата. Кредитове сальдо відображає суму неодержаної заробітної плати працівниками підприємства за минулі періоди часу.

За кредитом субрахунку 663 "Розрахунки за іншими виплатами" відображаються нарахована працівникам підприємства оплата за невідпрацьований час, наприклад, оплата допомоги з непрацездатності, а за дебетом – виплата таких видів оплати, а також утримання.

Основні бухгалтерські проводки з обліку розрахунків з оплати праці мають наступний вигляд (табл. 17.1):

Таблиця 17.1

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1408; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.029 сек.