Поточна дебіторська заборгованість і її облік


 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником, визнається сумнівною.

У підсумок балансу поточна дебіторська заборгованість, визнана активом, включається за чистою реалізаційною вартістю.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів [7].

Таким чином, для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на дату балансу необхідно обчислити величину резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:

1) застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

2) застосування коефіцієнта сумнівності.

За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 10 безнадійна дебіторська заборгованість – це поточна заборгованість, щодо якої виконується одна з двох умов:

1) існує впевненість про її неповернення боржником;

2) строк позовної давності минув.

Висновок про створення резерву сумнівних боргів готується за результатами інвентаризації комісією підприємства, при участі керівників юридичної служби, бухгалтерії, служби збуту і затверджується керівником підприємства. У висновку про створення резерву сумнівних боргів комісія відображає:

1) відомості про дату і причини виникнення заборгованості;

2) строк її погашення за умовами договору;

3) відсутність гарантій її погашення (векселів, застав);

4) дату подання позовної заяви в суд про стягнення заборгованості з покупця (замовника);

5) номер і дату платіжного доручення про перерахування мита.

Резерв створюється з метою забезпечення безпеки підприємства.

Таким чином, для відображення заборгованості в обліку повинні бути використані наступні класифікаційні ознаки:

1) готівковий або безготівковий спосіб погашення;

2) заборгованість юридичних або фізичних осіб, у тому числі, що перебувають в штаті підприємства;

3) довгострокова або поточна заборгованість;

4) форми розрахунків.

Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, відображена в балансі на звітну дату, підлягає класифікації за строками її непогашення, у тому числі до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, від 6 до 12 місяців.

Для обліку поточної дебіторської заборгованості Планом рахунків передбачені наступні рахунки:

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками";

37 "Розрахунки з різними дебіторами";

38 "Резерв сумнівних боргів".

За дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

На рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення. За кредитом даного рахунку відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом – списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунками доходів.

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається зростання дебіторської заборгованості в розрахунках за виданими авансами, розрахунках з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням заподіяного збитку тощо, за кредитом – сума платежів, що надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу й інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість різних дебіторів на звітну дату.

Розглянемо особливості обліку розрахунків з різними дебіторами.

У процесі діяльності підприємство здійснює попередню оплату постачальникам за сировину і матеріали, підрядникам за виконання роботи та іншим підприємствам і організаціям за які-небудь послуги. Така оплата підлягає бухгалтерському обліку на субрахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами". За дебетом даного субрахунку відображаються перераховані суми авансів (зроблена передоплата), а за кредитом погашення заборгованості постачальниками і підрядниками – отримані товарно-матеріальні цінності або прийняті виконані роботи, послуги. Дебетове сальдо відображає величину виданих авансів.

У процесі діяльності підприємства його працівники можуть виконувати певні господарські операції від імені і за рахунок підприємства. Якщо такі працівники одержали авансом готівкові кошти на майбутні адміністративно-господарські та відрядні витрати, їх називають підзвітними особами. Видача в підзвіт грошових сум проводиться з дозволу керівника підприємства за заявою працівника.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". За дебетом рахунку записуються видані в підзвіт суми та суми відшкодованої перевитрати на підставі видаткових касових ордерів, за кредитом суми, використані підзвітними особами на підставі авансових звітів, а також здані в касу невикористані підзвітні суми за прибутковими касовими ордерами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо у складі оборотних активів, кредитове сальдо у складі зобов'язань у балансі підприємства.

Субрахунок 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" служить для обліку розрахунків за нарахованими доходами до одержання у вигляді дивідендів, відсотків тощо.

За дебетом цього субрахунку відображаються нараховані доходи, а за кредитом – їхнє погашення дебіторами. Дебетове сальдо показує величину заборгованості за нарахованими доходами.

Субрахунок 374 "Розрахунки за претензіями" служить для обліку розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним і іншим організаціям, а також за пред'явленими їм і визнаними штрафами, пенею, неустойками.

За дебетом цього субрахунку відображаються пред'явлені претензії, а за кредитом – оплачені, погашені або відшкодовані товарно-матеріальними цінностями, роботами, послугами. Дебетове сальдо показує величину заборгованості по заявлених претензіях.

У ході діяльності на підприємстві виникають випадки нестач і втрат від псування цінностей, розкрадання коштів. Це виявляється при проведенні ревізій, інвентаризацій тощо. При виявленні таких втрат і, коли конкретна винна особа встановлена, всі витрати за заподіяним збитком відшкодовуються нею.

Для обліку відшкодування втрат у бухгалтерському обліку застосовується субрахунок 375 "Розрахунки за відшкодуванням заподіяного збитку". За дебетом цього рахунку відображається сума збитку, віднесена на винну особу, а за кредитом – сума відшкодування винною особою нанесеного збитку. Дебетове сальдо показує величину невідшкодованого заподіяного збитку підприємству.

На субрахунку 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках.

Для обліку операцій за розрахунками з різними організаціями і фізичними особами, включаючи працівників підприємства (за товари, продані в кредит, за виданими позичками, за спецодяг, виданий на виплату), навчальними закладами, науковими і транспортними організаціями, а також з іншими підприємствами за операціями, пов'язаними з реалізацією виробничих запасів, зі здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи) застосовується субрахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами".

За дебетом цього рахунку відображаються оборот і сальдо, які показують відповідно збільшення і наявність дебіторської заборгованості на звітну дату, а за кредитом – її оплата, погашення або зменшення.

Основні бухгалтерські проводки з відображення розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю наведені в табл. 13.2.

 

Таблиця 13.2

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2584; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.