Бухгалтерські проводки з обліку операцій за загальновиробничими витратами

 

Зміст операції Дебет Кредит
Нарахований знос (амортизація) основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів
Списані виробничі запаси на ремонт основних засобів загальновиробничого значення
Списані зі складу інструменти, виданий зі складу спецодяг, спецвзуття, захисні засоби
Нарахована операційна орендна плата цехів
Виконані роботи з ремонту основних засобів загальновиробничого призначення сторонньою організацією
Нарахована зарплата апарату управління цехом, працівникам технічного контролю та іншому загальновиробничому персоналу

 

 

Закінчення табл. 18.3

 

Віднесені на загальновиробничі витрати відрахування на соціальні заходи
Списані на виробництво змінні і постійні розподілені загальновиробничі витрати
Списані на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати

 

Адміністративні витрати – це витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства. Відносяться вони до операційної діяльності і тому не включаються в собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Як передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" до адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством [7]:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково–касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Бухгалтерський облік адміністративних витрат ведеться на балансовому рахунку 92 "Адміністративні витрати". За дебетом даного рахунку відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 791 "Результат операційної діяльності". Списання може проводиться щомісяця, поквартально або за підсумком за рік. Таке рішення ухвалює саме підприємство. Таким чином, на дебеті рахунку 92 "Адміністративні витрати" можуть накопичуватися витрати за місяць і наростаючим підсумком з початку року.

Підприємство на звітний рік з розбивкою за кварталами, всередині кварталу за місяцями складає кошторис адміністративних витрат, який затверджується виконавчим директором або власником підприємства. Кошторис складається зі статей, які перераховані вище, і планованих сум витрат за кожною статтею. Бухгалтерський облік забезпечує контроль над фактичним використанням коштів за кожною статтею, передбаченою кошторисом. Для цієї мети ведеться аналітичний облік адміністративних витрат, тобто, за статтями витрат у Журналі 5. Підсумкові суми Журналу 5 за балансовим рахунком 92 "Адміністративні витрати" є об'єктом синтетичного обліку адміністративних витрат.

Основні бухгалтерські проводки з обліку господарських операцій, пов'язаних з адміністративними витратами, наведені у табл. 18.4

 

Таблиця 18.4

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1357; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.