Інвентаризація запасів

 

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку шляхом їхнього зіставлення з фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей.

Кількість інвентаризацій у звітному періоді, дати їхнього здійснення й перелік товарно-матеріальних цінностей, які підлягають черговій інвентаризації, визначаються керівником підприємства, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

Проведення інвентаризації є обов'язковим:

перед складанням річної бухгалтерської звітності;

при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі справ);

при встановленні фактів крадіжок і зловживань, псування цінностей (на день установлення таких фактів);

негайно після ліквідації пожежі або усунення наслідків стихійного лиха;

у випадку ліквідації підприємства;

за розпорядженням судових і слідчих органів;

при передачі майна в оренду;

при передачі підприємства, установи, організації або їхніх структурних підрозділів з одного підпорядкування в інше.

Відповідальність за організацію інвентаризації, правильне й своєчасне її проведення несе керівник підприємства.

Для проведення інвентаризації наказом керівника створюється комісія із числа працівників підприємства при обов'язковій участі головного бухгалтера. Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства або його заступник.

Наказом встановлюються також строки початку й завершення інвентаризації й порядок відображення її результатів в обліку.

Перед початком інвентаризації матеріально відповідальні особи дають розписку про те, що всі прибуткові й видаткові документи на товарно-матеріальні цінності здані в бухгалтерію, всі товарно-матеріальні цінності, які надійшли на зберігання, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Інвентаризація запасів проводиться, як правило, на 1-ше число місяця за їхнім місцезнаходженням і за матеріально відповідальними особами. Наявність цінностей при інвентаризації перевіряється шляхом обов'язкового підрахунку, зважування, обмірювання й т. п., виходячи із установлених одиниць виміру.

При знятті натуральних залишків товарно-матеріальних цінностей складається інвентаризаційний опис (типова форма № М-21). В описі вказуються:

найменування матеріалів;

номенклатурні номери;

тип, сорт, розмір;

вартісна оцінка й інші ознаки відмінності.

Наприкінці інвентаризаційного опису підписуються всі члени комісії й матеріально відповідальні особи.

Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичними залишками матеріальних цінностей і даними бухгалтерського обліку регулюються підприємством відповідно до П(С)БО в наступному порядку:

1) надлишки цінностей підлягають оприбуткуванню зі збільшенням доходу підприємства;

2) втрати цінностей у межах норм природних втрат списуються за розпорядженням керівника на собівартість продукції. У випадку відсутності норм природних втрат вони розглядаються як недостачі понад норми;

3) вартість зіпсованих і відсутніх запасів понад норми природних втрат у момент виявлення списується на витрати звітного періоду з відображенням зазначеної вартості на забалансовому рахунку до ухвалення рішення про встановлення конкретних винних осіб.

Після встановлення осіб, які повинні відшкодувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості й включається в дохід звітного періоду.

Після виявлення недостач і псування, що виникли внаслідок зловживань, відповідні матеріали протягом 5 днів передаються в слідчі органи, а на суму виявлених недостач і втрат подається цивільний позов.

Контрольні питання для самоперевірки

 

1. Роль запасів в операційній діяльності підприємств і організацій.

2. Наведіть класифікації виробничих запасів.

3. Оцінка виробничих запасів у поточному обліку і на дату балансу.

4. Мета інвентаризації запасів.

5. Склад малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП) і їх класифікація.

6. Особливості обліку МШП.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1539; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.