Відображення в обліку операцій з довгостроковими облігаціями

 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Розміщені (реалізовані) випущені облігації 301, 311
Відображено премію за розміщеними облігаціями
Відображено дисконт за випущеними облігаціями
Відображено амортизацію премії з одночасним визнанням доходу
Відображено амортизацію дисконту з визнанням фінансових витрат
Відображено погашення раніше випущених облігацій (за номінальною вартістю) 301, 311

 

Для обліку стану розрахунків з орендодавцями за взятими в оренду необоротними активами підприємства використовують рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", що має два субрахунки:

531 "Зобов'язання з фінансової оренди".

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів".

За кредитом рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом – її погашення, переведення до короткострокових зобов'язань, списання тощо.

На рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.

За кредитом рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, за дебетом – зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань.

Для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами і за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов'язанням і облік яких не знайшов відображення в розглянутих рахунках класу 5 "Довгострокові зобов'язання", призначений синтетичний рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання". До таких зобов'язань відносяться: заборгованість підприємств за податками, зборами, обов'язковими платежами, фінансова допомога на зворотній основі (зі строком погашення більше 12 місяців з дати балансу).

За кредитом рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання" відображається збільшення довгострокових зобов'язань, за дебетом – їхнє погашення, переведення до складу короткострокових, списання.

Аналітичний облік інших довгострокових зобов’язань ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

Контрольні питання для самоперевірки

 

1. Відображення в обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками.

2. Склад короткострокових позик та їх облік на бухгалтерських рахунках.

3. Склад поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями і відображення її на бухгалтерських рахунках.

4. Облік розрахунків за податками і платежами.

5. Довгострокові позики та їх види.

6. Синтетичний облік виданих довгострокових векселів постачальникам й іншим кредиторам.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1201; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.