Оцінка, амортизація та облік руху основних засобів


 

В економічних розрахунках використовується три види оцінки основних засобів: первісна, справедлива (переоцінена) і залишкова.

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.Первісна вартість складається з фактичних сум витрат підприємства на придбання, транспортування, монтаж, будівництво та споруди основних засобів. Вона може збільшуватися на суму витрат, пов'язаних з модернізацією, модифікацією, добудуванням, дообладнуванням і реконструкцією основних засобів. Первісна вартість основних засобів може зменшуватися у зв'язку із частковою ліквідацією об'єкта основних засобів.

Відповідно до П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами [7].

Таким чином, справедлива вартість основних засобів - це сума, за якою може бути здійснений обмін основних засобів у результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Підприємство переоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість значно відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Переоцінена первісна вартість основних засобів визначається множенням первісної вартості на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість.

Залишкова вартість основних засобів дорівнює первісної вартості за вирахуванням зносу.

Основні засоби надходять на підприємство в результаті різних господарських операцій. Якщо такі операції згрупувати, то можна виділити наступні шляхи надходження основних засобів:

придбання як нових, так і колишніх в експлуатації основних засобів за кошти;

самостійне виготовлення основних засобів або виготовлення їх за договором сторонньою організацією;

одержання основних засобів безоплатно (безкоштовно) від юридичної та фізичної особи;

одержання основних засобів як внеску до статутного капіталу засновників (учасників) підприємства в обмін на корпоративні права;

одержання основних засобів у результаті бартерної операції, тобто, в обмін на інші об'єкти основних засобів або на продукцію, товари, роботи та послуги.

Планом рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів передбачений синтетичний рахунок 10 "Основні засоби", що має наступні субрахунки [4]:

100 "Інвестиційна нерухомість" ведеться облік наявності та руху об'єктів інвестиційної нерухомості. Прикладом інвестиційної нерухомості можуть бути: земля, призначена для одержання вигід від збільшення вартості в довгостроковій перспективі, а не для продажу при умовах звичайної діяльності; споруда, що є власністю підприємства або використовується для здачі в операційну оренду.

101 "Земельні ділянки" – відображається вартість земельних ділянок;

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" є об'єктом неінвентарного характеру і становлять сукупність витрат, понесених підприємством у зв'язку з експлуатацією земельних угідь сільськогосподарського призначення;

103 "Будинки та споруди". Будинки – це об'єкт, призначений для створення умов проживання, тимчасового знаходження або для створення умов здійснення процесу виробництва. Споруди – це об'єкт, призначений для створення умов здійснення процесу виробництва шляхом виконання певних технічних функцій, що не викликають змін предмета праці (наприклад, паркан, гараж, міст);

104 "Машини та обладнання" (наприклад, верстати, комп'ютери, кондиціонери, якщо їхня вартість перевищує границю для малоцінних необоротних матеріальних активів);

105 "Транспортні засоби" – вид основних засобів, призначений для переміщення людей і вантажів (наприклад, вантажний або легковий автомобіль, автобус).

106 "Інструменти, прилади та інвентар" мають близькі властивості до машин та устаткування, це засоби допоміжного призначення (наприклад, вентилятори, якщо їхня вартість перевищує границю для малоцінних необоротних матеріальних активів);

107 "Тварини" – тварини, які використані для процесу виробництва і як засоби генерації нового активу;

108 "Багаторічні насадження" включають молоді плодово-ягідні, виноградні та інші багаторічні культури, врожай з яких є продукцією сільськогосподарського призначення;

109 "Інші основні засоби" – включає ті засоби, які не можна відобразити на перерахованих вище рахунках.

Оприбуткування основних засобів, що надійшли, за первісною вартістю відображається за дебетом зазначених вище субрахунків. За кредитом зазначених субрахунків відображається ліквідація, списання, уцінка та інше вибуття основних засобів.

Капітальні інвестиції – це сукупність витрат, спрямованих на відновлення виробничих потужностей (придбання та виготовлення машин, устаткування, транспортних засобів), будівництво будинків виробничого призначення та об'єктів невиробничої сфери. Капітальні інвестиції можуть бути спрямовані на створення нових підприємств і реконструкцію діючих [5].

Для ведення обліку капітальних інвестицій у бухгалтерському обліку використовується рахунок 15 "Капітальні інвестиції", що має наступні субрахунки:

151 "Капітальне будівництво", призначений для обліку витрат на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що вимагає монтажу в процесі будівництва, і авансові платежі для фінансування будівництва;

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів", що використовується для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких після вводу в експлуатацію буде здійснюватися на рахунку 10 "Основні засоби";

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів", що використовується для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких після введення в експлуатацію буде здійснюватися на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи";

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів", що використовується для відображення витрат підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких після введення в експлуатацію буде здійснюватися на рахунку 12 "Нематеріальні активи";

155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів", ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи", у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи").

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображаються понесені витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їхнє списання у зв'язку з введенням в експлуатацію таких активів. Дебетове сальдо показує вартість незавершеного капітального будівництва на дату балансу.

Відобразимо бухгалтерські проводки з обліку придбання основних засобів у табл. 10.1.

Таблиця 10.1

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1295;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.