Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку

Використання валютних цінностей потребує певної регла­ментації та регулювання з боку уряду і Центрального банку. Головною метою валютного регулю­вання Центрального банку є проведення зваженої та обґрунто­ваної курсової політики.

Центральні банки застосову­ють такі види режимів валютних курсів:

- Фіксований валютний курс — це офіційно встановлене Цент­ральним банком фіксоване співвідношення між національною грошовою одиницею та валютою іншої країни. Фіксований курс встановлюється на основі таких показників, як співвідношення цін у даній країні з цінами країн головних торговельних парт­нерів, рівень валютних резервів, стан торговельного балансу тощо.

- Вільно плаваючий курс — це співвідношення між національною грошовою одиницею та валютами інших країн, яке складається залежно від попиту і пропозиції валют на валютному ринку країни. У разі вико­ристання плаваючого валютного курсу рух іноземної валюти не впливає на грошову базу, і Центральному банку можна проводи­ти власну грошово-кредитну політику, передбачаючи, що це не вплине значною мірою на стан платіжного балансу.

- Регульований плаваючий курс. Цей режим характеризується тим, що у процесі встановлення валютного курсу на валютному рин­ку відчутний вплив Центрального банку країни, який вирівнює під час продажу Центральним банком іноземної валюти імпор­терам за ціною (курс продажу Центрального банку), що значно перевищує ціну, за якою він купує іноземну валюту в експор­терів (курс купівлі Центрального банку).

- Режими множинних курсів виникають тоді, коли для купівлі та продажу валюти існує більше як один курс або коли курси купівлі та продажу різняться більше як на 2 % (менша різниця між курсами купівлі та продажу слугує для покриття вартості здійснення операцій з іноземною валютою і не передбачає при­сутності множинних курсів).

- Множинні ва­лютні курси можуть бути: валютними курсами, що безпосередньо контролюються або фіксуються урядом та вільними ринковими курсами, встановленими під впливом по­питу і пропозиції.

Вибір валютної стратегії має враховувати фактори, які значно впливають на валютний ринок, а саме: темпи інфляції, стан платіжного балансу, різницю відсотка ставок за кредит, спе­кулятивні валютні операції, прискорення або затримування міжнародних платежів, ступінь довіри до національної грошової одиниці на національному та світових валютних ринках.

Національний банк України у своїй курсовій політиці використовує загальновизнані методи валютного регулювання, а саме: валютні інтервенції; дисконтну політику; валютні обмеження.

Національний банк України встановлює офіційний обмінний курс гривні щодо іноземних валют, міжнародних розрахунко­вих одиниць, який використовується в розрахунках із бюдже­том і митницею, під час планування й аналізу зовнішньоеконо­мічної діяльності, для всіх видів платіжно-розрахункових відно­син держави з юридичними та фізичними особами, оподатку­вання, а також для бухгалтерського обліку всіх операцій, здійснених в іноземній валюті.

Література [1,2,3,5,12,17]

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 177; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.