Банки - основні учасники ринку капіталів

Банк є головною ланкою кредитної системи і забезпечує широкий комплекс різноманітних банківських послуг. Ця кре­дитна установа приймає і розміщує грошові внески громадян та юридичних осіб, надає різні види позик, здійснює розра­хунки за дорученням клієнтів та їхнє касове обслуговування; випускає чеки, акредитиви, акції, облігації тощо; купує, збері­гає та продає цінні папери; здійснює валютні операції; надає консультаційні послуги.

Залежно від економічного змісту всі види діяльності комер­ційних банків поділяють на дві групи:

- пасивні операції - забезпечують формування ре­сурсів банку, необхідних йому, крім власного капіталу, для забезпечення нормальної діяльності, забезпечен­ня ліквідності й одержання запланованого доходу. До пасивних операцій належать: залучення коштів на депозитні рахунки та недепозитне залучення коштів;

- активні операції - пов'язані з розміщенням бан­ком власних та залучених коштів для одержання до­ходу і забезпечення своєї ліквідності. До активних операцій належать: операції з надання кредитів (кредитні операції), вкладення у цінні папери, формування касових залишків та резервів, формування інших активів.

Ключовий вид активних операцій — кредитні, які забезпе­чують переважну частину доходів багатьох банків. Банківський кредит - це форма кредиту, за якою кошти надаються в позику банками. Кредитування суб'єктів господарювання і грома­дян – одна з найважливіших функцій банків як спеціалізова­них кредитних установ.

Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є: тимчасово вільні кошти держави й осіб, на добровільній основі передані фінансовим посередникам для подальшої капіталізації і отримання прибутку, а також кошти, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталу.

Банки надають кредити, використовуючи такі принципи: забезпеченість, поверненість, терміновість, платність і цільовий характер.

За термінами користування банківські кредити поділяють на: середньострокові, короткострокові, довгострокові; до запитання; прострочені, термін користування якими минув; відстрочені, для яких на прохання позичальника був перене­сений термін погашення.

Залежно від забезпечення: забезпечені (забезпечені заставою, гарантовані, з іншим забезпеченням)та бланкові (незабезпечені).

За методами надання: у разовому порядку; відповідно до відкритої кредитної лінії, гарантований — коли комерційний банк бере на себе зобов'язання надати кредит відразу, коли клієнтові це буде не­обхідно.

У світовій банківській практиці найпоширенішими схемами надання позики є кредитна лінія, револьверний (автоматично поновлюваний) кредит, контокорентний рахунок, овердрафт.

За методами погашення: негайно; на виплат, достроково (на вимогу кредитора або за заявою позичаль­ника), з регресом платежів, після закінчення обумовленого періоду.

За характером і способом сплати відсотків: з фіксованою ставкою відсотка, зі ставкою відсотка, що коливається, зі сплатою відсотків одночасно з одержанням кредиту (дисконтний).

Залежно від кількості кредиторів: виданий одним банком, консорціумний, рівнобіжний. Залежно від якісної характеристики: найвищої якості, задовільний, маржинальний, критичний, збитковий, який підлягає списанню. Національний банк України поділяє кредити на стандартні, нестандартні й безнадійні.

Література [1,2,3,13,18,21]

 


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 165; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.