Допоміжна література

3. Закон України „Про банки та банківську діяльність” № 2121-III вiд 07.12.2000: із змінами станом на 09.01.2009 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 5-6. – С. 30.

4. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів” № 448/96-ВР вiд 30.10.1996:із змінами станом на 14.01.2009 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 51. – С.292 введений в дію Постановою Верховної Ради України № 475/96-ВР від 30.10.96 / Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 51. – С. 293.

5. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-III вiд 12.07.2001 із змінами станом на 03.12.2008 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 1. – С. 1.

6. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV вiд 23.02.2006 із змінами станом на 30.03.2009 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2006. – № 31. – С.268.

7. Положення „Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України” затверджене Указом Президента України від 4 квітня 2003 року №292/2003

8. Положення „Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку” затверджене Указом Президента України № 142/97 вiд 14.02.1997

9. Положення „Про функціонування фондових бірж” затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 р. № 1542.

10. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг: учебное пособие. – М.: ИНФРА – М. 2004. – 144 с.

11. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. Посібник / А І. Берлач, Н.А. Берлач, Ю.В. Ілларіонов. – К.: Фенікс, 2000. – 336 с.

12. Внукова Н. Фінансовий ринок України: глобалізація та євро інтеграція // Вісник Національного банку України, 2008. - 10. - С.15.

13. Економіко-корпоративні основи підприємств / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.С. Скороход, О.Я. Кравчук, О.А. Мишко: Навч. посібник. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 378 с.

14. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т3/редкол.: С.В. Мочерний та інш. – К.: видавничий центр „Академія”, 2002. – 952 с.

15. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г.Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко – 2-е вид. випр. та допов. – Львів: вид-во „Центр Європи”, 1997. – 576 с.

16. Мoзговий О.М. Фондовий ринок: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец «Менеджмент» і «Міжнародна економіка»). — К.: КНЕУ, 2001. – 96 с.

17. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб.3-є вид., виправлене. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.

18. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. – М.:из-во «Экзамен», 2002. – 448 с.

19. Солодкий М.О. Біржовий ринок. – К.: Джерела М, 2002. – 336 с.

20. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1999. - XII, 1028 с.

21. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання-Прес, 2003. — 535 с.

22. Merton R. Financial Innovation and the Management and Regulation of Financial Institutions. NBER Working Paper 5096. Cambridge, Mas., April, 1995.

23. Richard A. Barealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus. Fundamentals of corporate finance. NcGraw-Hill, Inc.,USA, 1995. – p.107-128.

Електронні джерела

24. www.mifin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України.

25. www.ssmsc.gov.ua– офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

26. www.dfp.gov.ua – офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

27. www.pfts.com – офіційний сайт Першої фондової торговельної системи.

28. www.ndu.gov.ua – офіційний сайт Національного депозитарію України.

29. www.mfs.kiev.ua – офіційний сайт депозитарію цінних паперів „Регіональний фондовий союз”.

30. www.uaib.com.ua – офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу.


Дата добавления: 2020-10-14; просмотров: 159; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.